Informasjon til utbyggere

Vi deltar gjerne på møter i tidligfase av prosjekter da vi erfaringsmessig ser at vi sammen kan skape gode løsninger. I den innledende fasen av prosjektene skal blant annet grøft, stikkledning og kundesentral planlegges og plasseres.

Vårt bestillings skjema er inndelt i 3 deler

Bestilling av fjernvarme Del 1: sendes til fjernvarme@bkk.no før, eller samtidig som dere ønsker at BKK skal gi uttalelse i forbindelse med tilknytning av fjernvarme ved søknad om igangsettelsestillatelse.

Bestilling av fjernvarme Del 2: Ansvarlig bestiller må oppgi alle dimensjonerende behov for det anlegg som skal tilknyttes. Det må påregnes at det medgår 6 måneder til prosjektering og montering, før leveranse av fjernvarme kan starte.

Bestilling av fjernvarme Del 3: dersom du som fjernvarmekunde ønsker noen av våre tilleggstjenester sender du oss del 3. Vi kan tilby byggvarme og tørk, integrasjon mot byggets SD-anlegg,  gatevarme, serviceavtale og kjøling.

I tekniske krav og anvisninger vil du finne nytting informasjon om blant annet grøftesnitt, grensesnitt, temperaturer og trykk.

Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom BKK Varme og Kunden sitt anlegg i felleskap. De generelle vilkår for levering er utformet i samsvar med de gjeldende lover og forskrifter samt konsesjonsforpliktelsene for fjernvarmeselskap.

Leveringsbetingelsene gjelder for levering av fjernvarme til tappevann, oppvarming og andre varmebehov hos alle kunder, dersom ikke annet er avtalt.