Slik er det i BKK

BKK skal være en arbeidsplass hvor ansatte får utnyttet sine evner, kompetanse og kapasitet.

Kompetanseutvikling

BKK som arbeidsplass har behov for mange ulike typer kunnskaper og ferdigheter, og i vår strategiplan er omstilling og kompetanseutvikling to satsingsområder. Vi ønsker at våre medarbeidere skal være opptatt av sin egen kompetanse, slik at den enkelte kan utnytte sine ferdigheter til organisasjonens beste. Derfor blir våre ansatte stimulert til å ta relevante faglige kurs, nødvendig fagopplæring, lederprogrammer og studiepoengbaserte studier.

Vi er også opptatt av at medarbeidere utvikler seg gjennom oppgaveløsning – mye læring skjer på jobben. Kompetanseoverføring mellom eldre og yngre medarbeidere er viktig samt prosjektarbeid og oppgaveløsning på tvers av fagområder.

Arbeidsmiljø

BKK ser helse og sikkerhet som en strategi for målrealisering. Det arbeides systematisk for å oppnå høy sikkerhet på alle områder og forhindre at det skjer ulykker. Konsernet ønsker å skape et godt arbeidsmiljø med høy trivsel, og bidra til god helse for medarbeiderne. Som et av tiltakene er det etablert egen HMS-enhet og egen Bedriftshelsetjeneste med lege, sykepleier og fysioterapeut. BKK er godkjent som IA-bedrift, noe som gir bedre ordninger for den ansatte og konsernet.

Vi gjennomfører også interne målinger av organisasjonstilfredsheten, fordi interne forhold har stor påvirkning på arbeidsmiljøet og intern og ekstern kundeorientering.

Lønn

BKK ønsker å være konkurransedyktig uten å være lønnsledende i vårt marked. Avlønning i BKK skal gjenspeile kompetanse, ansvar og kompleksitet i oppgaveløsning. I tillegg gis individuelle tillegg ved ekstraordinær innsats.

Pensjon

BKK-konsernet har egen pensjonskasse, med vedtekter og ytelser tilsvarende som for offentlige pensjonsordninger som KLP, Statens Pensjonskasse etc. Vedtektene sikrer en avtalt ytelse med avkorting for manglende, full opptjening. Ytelsene tilsvarer 66% av sluttlønnen ved pensjoneringstidspunktet.

Forsikring

BKK-konsernet har kollektiv personalforsikring utover det som er pålagt etter lov om yrkesskade-/yrkessykdom. Utvidet forsikring omfatter ytelser ved invaliditet og ervervsuførhet ved fritidsulykke og sykdom, samt gruppelivsforsikring ved død.

Arbeidstid

Alle, unntatt de som arbeider i utedriften, har fleksibel arbeidstid. De som har fleksibel arbeid har en normalarbeidstid fra kl. 07:40 - 15:30. Fleksitid kan opparbeides i tiden 6:00 - 21:00. De som ikke har fleksibel arbeidstid jobber fra kl. 7:00 - 15:00. Det er ikke sommertid i BKK.