Frem mot 2020 skal vi investere betydelig både i nye og eksisterende anlegg.

Alle kjøp blir konkurranseutsatt. Det betyr at du som leverandør blir invitert til å gi tilbud gjennom utvalg i kvalifikasjonssystemet Achilles. BKK oppfordrer potensielle tilbydere til å la seg registrere i denne databasen.

BKK deltar også i innkjøpssamarbeid med andre tilsvarende virksomheter, som Kjøpekraft Vest og Vestlandsalliansen. Innkjøp til konsesjonsbasert virksomhet i energisektoren er regulert av Lov om offentlige anskaffelser og reglene i Forsyningsforskriften.

Innkjøpsstrategi

Deler av vår virksomhet er regulert av Lov om offentlige anskaffelser og reglene i Forsyningsforskriften, som stiller krav til hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser.

Uavhengig av om en anskaffelse er underlagt regelverket eller ikke, skal anskaffelser til BKK gjennomføres på en slik måte at kostnadene for konsernet som helhet minimeres.
Dette er basert på 3 hovedprinsipper:

 • Konkurranse: Likebehandling. Minst 3 konkurrerende tilbud, ikke-diskriminering og etterprøvbarhet
 • Kvalifiserte leverandører: Leverandører som kan dokumentere oppfyllelse av konsernets krav til HMS, finansiell styrke, samfunnsansvar (CSR) og kvalitet (QA/QS)
 • Dualisme:
  - Unngå interessekonflikter (habilitetskonflikter)
  - Økt barriere mot korrupsjon

E-handel

BKK har som mål å utnytte de muligheter som finnes i ny teknologi i alle faser av en anskaffelse. Som et steg på veien benytter vi for tiden følgende systemer:

Achilles prekvalifikasjonssystem

 • Leverandørsøk og prekvalifisering
 • Enkle forespørsler om deltakelse i tilbudskonkurranser (Equal)

Contiki kontraktadministrasjonssystem

 • Kontrakthåndtering
 • Elektroniske forespørsler og tilbudsevaluering på små og mellomstore anskaffelser der vi etablerer egen kontrakt

Elektronisk handel
BKK benytter IBX som ehandelsplatform og følgende elektroniske dokumenter:

 • Forespørsler
 • Innkjøpsordre
 • Ordrebekreftelse
 • Varekatalog

For mer informasjon rundt krav til e-handel så kan følgende web sider benyttes:

http://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/ehandelsplattformen

Elektronisk faktura - EHF

BKK kan sende og motta elektronisk faktura på filformat EHF, og ønsker derfor at våre leverandører kun sender oss faktura på dette formatet.

Etikk og antikorrupsjon

BKK har klare retningslinjer for hvordan vi skal opptre, og forventer at våre leverandører respekterer dette og selv opptrer i tråd med dette.

I forbindelse med anskaffelser vil vi spesielt gjøre oppmerksom på våre retningslinjer knyttet til samfunnsansvar, korrupsjon, gaver og konkurranselovgivning.

Kvalifiserte leverandører

For å sikre at våre leverandører oppfyller konsernets krav til HMS, finansiell styrke, samfunnsansvar (CSR) og kvalitet (QA/QS), benytter vi Achilles kvalifikasjonsordning til leverandørsøk og prekvalifisering av leverandører.

Achilles er en felles kvalifikasjonsordning for energiselskap i Norden.

Det viktigste tiltak et firma kan gjøre for å bli leverandør til BKK, er å registrere seg i Achilles.

For nærmere informasjon og registrering, kontakt:

Sellihca Qualification, Achilles Systems AS Postboks 1817 Myrene N-4801 ARENDAL. Telefonnr.: +47 37 06 35 30 E-postadresse: nordic@achilles.com

Web: http://www.achilles.com/nb/nettverk/833-sellihca-norge

Miljø

BKK produserer og leverer miljøvennlig energi, og har som målsetting å begrense skader på ytre miljø så langt som mulig. For å nå dette målet, må våre leverandører også bidra til at miljømessige konsekvenser av leveranser til BKK blir så små som mulig.

Dette vil gi seg utslag i de evalueringskriterier som blir lagt til grunn for valg av leverandører. Leverandører som kan dokumentere at de produserer og leverer miljøvennlige produkter og tjenester, vil få et konkurransemessig fortrinn.

Kjøpekraft Vest

Er et innkjøpssamarbeid bestående av 8 energiverk på Vestlandet.

Hjelp

Her er noen spørsmål og svar om anskaffelser.

Laster spørsmål...