Innføring av automatiske strømmålere snart fullført

Hele 208 000 husstander i vår region og 97 prosent av den norske befolkning har fått installert nye AMS-målere per juni 2019. Det pågår fremdeles montasjer i enkelte områder.

De siste får måler høsten 2019
BKK vil ta kontakt med deg i løpet av høsten 2019 dersom du fortsatt  venter på å få installert automatisk strømmåler (AMS) eller dersom du venter på feilretting.
Hos de aller fleste fungerer den nye måleren utmerket, men hos et fåtall er det feil i kommunikasjonsenheten eller manglende mobildekning i området.  Derfor får noen kunder mulighet til selv å  melde inn målerstand inntil vi oppnår kommunikasjon.  Vi jobber med å finne andre løsninger, men noen få kunder må trolig fortsette å måle av strømmen manuelt. Vi vil komme tilbake til dem dette gjelder. 

Gebyr til deg som har fått fritak
Fra 1.j uli 2019 må kunder som av ulike årsaker har fått fritak for AMS-måler betale for lovpålagt kontroll av strømmåleren sin.

Vi er takknemlige for at så mange kunder tar imot oss.  Takk for tålmodigheten!

Fakta om AMS-måler

Alle boliger i Norge får ny automatisk strømmåler.

Myndighetene har vedtatt at alle typer boliger i Norge skal ha ny automatisk strømmåler.

Arbeidet startet i 2016 og er den største moderniseringen av strømnettet på hundre år.

BKK har valgt en måler med mobilteknologi de fleste steder. Noen steder brukes radioteknologi.


Les mer på nve.no

 

Fordeler med den nye måleren

  1. Det blir enklere for deg - du slipper å lese av strømmåleren. De nye målerne registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen automatisk til nettselskapet.
  2. Nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere
  3. Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt
  4. Måleren kan om ønskelig kobles opp mot smarthusteknologi. Kontakt kundepost@bkk.no for å åpne HAN-porten som gir slik tilgang.

Åpne HAN-porten

Ved å åpne HAN-porten i den automatiske strømmåleren kan du koble til smarthusteknologi.

Måleren kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.
For å åpne HAN-porten i måleren som gir slik tilgang, kontakt kundepost@bkk.no

 

Kontakt oss for å åpne HAN-porten

  1. Send en e-post til: kundepost@bkk.no

Spørsmål og svar om automatisk strømmåler

Gebyr ved fritak for automatisk strømmåler

Kunder som har midlertidig fritak for AMS-måler må snart betale for lovpålagt kontroll av strømmåleren sin.

Myndighetene (NVE) har vedtatt innføringen av automatisk strømmåling. For enkelte kunder er det av forskjellige årsaker innvilget midlertidig fritak for montering av automatisk strømmåler med kommunikasjonsenhet. Disse må betale for lovpålagt kontroll av strømmåleren sin.

Les mer hos NVE: Gebyr for manuell avlesing

For kunder som ikke har automatisk strømmåler med aktiv kommunikasjonsenhet, har BKK Nett plikt til å sørge for at disse strømmålerne blir lest av minst en gang i året, og sikre at måledataene er riktige. Det påløper ekstra administrativt arbeid knyttet til årlig kontrollavlesning, registrering, fakturering og korreksjoner for strømmålere uten kommunikasjonsenhet.

Regelverket gir nettselskapene anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom et avlesningsgebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene. 

BKKs gebyr etter 1. juli 2019
Den årlige kostnaden for kontrollavlesning og administrativt arbeide er av BKK Nett beregnet til kr 2 143,- per måler.  Vi runder beløpet ned til kr 2000,- per måler per år.  De fleste nettselskaper vi kjenner til, har beregnet kostnadene til å være høyere enn 2000 kroner. Gebyret vil bli regulert årlig utfra endringer i kostnader og antall kunder uten automatisk strømmåler.

Dersom du ikke har byttet til automatisk strømmåler innen 1. juli 2019, eller gjort avtale om bytte, vil du bli belastet et gebyr per måler på kr 2.000,- for 2019. Dette vil ikke gjelde for kunder der vi ikke oppnår kommunikasjon med måler, og heller ikke kunder vi ikke har rukket å besøke. 

Bli kjent med den nye måleren

BKK har valgt en AMS-måler med mobilteknologi de fleste steder.

Nettselskapene kan velge å bruke ulike AMS-målere. BKK har  hovedsaklig valgt en måler av merket KAIFA som kommuniserer via eksisterende mobil teknologi, såkalt MBB.  Noen steder må vi bruke radioteknologi. 

Se en forklaring på hvilken funksjon knappene på den nye AMS-måleren har her Enkel brukermanual /  User manual English version

Økt strømregning skyldes ikke automatisk strømmåler

Perioder med uvanlig kulde vil føre til høyere strømforbruk hos de fleste.

Vi må derfor være forberedt på en høyere strømregning i slike perioder. Dette skyldes ikke den automatiske strømmåleren.
De mest aktuelle faktorer som påvirker strømregningen din kan være utendørs temperatur og vindforhold, endret forbruksmønster, feil på tekniske installasjoner i din bolig, eller økning i kraftpriser, nettleie og offentlige avgifter.
På sikt vurderes det nye prismodeller for nettleie (effektbaserte tariffer).  Hensikten er å jevne ut strømforbruket, slik at vi kan redusere investeringene i strømnettet, noe som vil bidra til å holde nettleien lav. Det er pr. i dag ikke fattet noe vedtak om dette, og vi må her forholde oss til de krav myndighetene stiller.
Den nye automatiske strømmåleren er typegodkjent og kontrollert før installasjon hos kunden. Du kan være helt trygg på at den viser riktig forbruk. Grundige tester viser at BKK sine målere fyller de krav til nøyaktighet som stilles av myndigheter og EU. Se justervesenets krav.

Manglende måleravlesninger i tiden før overgang til automatisk måler kan ha medført at du er fakturert for et lavere forbruk enn den strømmen du egentlig har brukt. Dersom dette gjelder deg vil første faktura etter målerbyttet inkludere dette etterslepet, og beløpet på denne fakturaen kan derfor være høyere enn vanlig.

I noen tilfeller kan din gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid, og har resultert i at du har fått registrert for lavt forbruk.  Dette har kommet deg til gode og «underforbruket» vil aldri bli fakturert. Med automatisk strømmåler vil du nå få korrekt avlesning og faktura basert på reelt forbruk.

For å vurdere om forbruket ditt har endret seg er det også viktig å sammenlikne den samme perioden fra år til år. For eksempel sammenlikne januar-februar 2017 med januar-februar 2018. Ditt forbruk finner du ved å logge deg inn på https://www.bkk.no/minside .

Spørsmål og svar om automatiske strømmålere

Laster spørsmål...