Morgendagens strømmålere

Innføringen av automatiske strømmålere er snart fullført

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at det skal innføres automatiske strømmålere i Norge. Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får ny automatisk strømmåler innen denne datoen. De nye målerne registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen automatisk til nettselskapet.

Les mer på www.nve.no og infoskriv fra NVE.

 

  1. Det blir enklere for deg - du slipper å lese av strømmåleren
  2. Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere
  3. Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt
  4. Måleren kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Utrullingen nærmer seg slutten

200 000 BKK-kunder har fått nye automatiske strømmålere

Selve hovedutrullingen av automatiske strømmålere er nå over,  men det pågår fremdeles montasjer i enkelte områder.

Noen kunder blir kontaktet for et nytt besøk av montør fordi vi ikke har oppnådd kommunikasjon med en del målere, og de sender ikke inn måleverdier til oss. Dette skyldes enten feil i kommunikasjonsenheten eller manglende mobildekning i området.  Derfor får noen kunder mulighet til selv å melde inn måleravlesning via SMS eller via Min side inntil vi oppnår kommunikasjon.

Vi er veldig takknemlige for at så mange kunder tar imot oss, og takker for tålmodigheten.

Du kan stole på den nye strømmåleren

Du kan være trygg på at informasjon om strømforbruket ditt ikke blir misbrukt

I den siste tiden har media skrevet om montering av automatiske strømmålere i Norge, og Datatilsynet advarer mot at de nye målerne kan registrere informasjon som kan gi andre innblikk i privatlivet ditt. Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet.

All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Datatilsynet har dessuten selv bidratt til sikkerhetsveilederen for nye målere.

 Strømselskapene bruker informasjonen kun til å gi kunden riktig faktura, og til drift og vedlikehold av strømnettet. 

 Informasjonen fra de nye målerne sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når. Strømselskapene har verken lov eller teknologi til å registrere forbruk på et slikt detaljnivå at det forteller hva strømmen brukes til.

 Fordelene med de nye målerne kort fortalt:

  • Du slipper å lese av strømmåleren, samtidig som du får bedre oversikt over forbruket.
  • Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet og kan dermed rettes raskere.
  • Nye målere åpner for tilleggstjenester som gjør det enklere å styre strømforbruket.

 En undersøkelse som TNS Gallup gjennomførte i 2016 viser at syv av ti er positive eller svært positive til nye, automatiske målere. Av dem som allerede har fått slik måler installert, er ni av ti positive. Dette tyder på at kundene ser langt flere fordeler enn ulemper med digitaliseringen.

Gebyr ved fritak for automatisk strømmåler

Det innføres gebyr for kunder som innvilges midlertidig fritak for AMS-måler

Som kjent har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vedtatt at det skal innføres automatiske strømmålere i Norge. Det betyr at alle kunder vil få nye strømmålere. For enkelte kunder er det av forskjellige årsaker innvilget midlertidig fritak for montering av automatisk strømmåler med kommunikasjonsenhet.

Nettselskapene har plikt til å sørge for at alle målere blir lest av manuelt minst en gang i året, og at måledataene er riktige.

For kunder som ikke har automatisk strømmåler med aktiv kommunikasjonsenhet, må nettselskapet blant annet operere med et ekstra datasystem for å håndtere manuelt avleste måleverdier. I tillegg må det gjennomføres kontrollavlesing hos kundene. BKK Nett vil kreve at disse kundene betaler et årlig gebyr som dekker disse ekstrakostnadene, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene. Dette gebyret vil være på 2000 kroner pr. måler pr. år, og trer i kraft medio 2019. 

Dette vil ikke gjelde for kunder der vi ikke oppnår kommunikasjon med måler, og heller ikke kunder vi ikke har rukket å besøke. 

Les mer på NVE sine sider.

Se forøvrig våre spørsmål og svar nederst på siden.

 

Bli kjent med den nye måleren

Kommunikasjonsteknologi

BKK har valgt kommunikasjon via eksisterende mobil teknologi. Kommunikasjonen foregår punkt-til-punkt, altså fra måler og direkte til sentralsystem (innsamlingssystem). Det betyr at målerne ikke står i et nettverk, (ingen er konsentratorpunkter) og de sender ikke data via andre målere. Det som skjer i praksis er at måleren hver 3. time sender en datapakke tilsvarende en sms med forbruket ditt direkte til innsamlingssystemet. I periodene mellom disse tidspunktene skal det ikke sendes data fra måleren.

Se en forklaring på hvilken funksjon knappene har og hva tekstene betyr. Leter du etter spesifikk informasjon eller vil ha oversikt over alle funksjonene på måleren kan du laste ned en enkel brukermanual.  (User manual English version)

Økt strømregning skyldes ikke automatisk strømmåler

Perioder med uvanlig kulde vil føre til høyere strømforbruk hos de fleste.

Vi må derfor være forberedt på en høyere strømregning i slike perioder. Dette skyldes ikke den automatiske strømmåleren.

De mest aktuelle faktorer som påvirker strømregningen din kan være utendørs temperatur og vindforhold, endret forbruksmønster, feil på tekniske installasjoner i din bolig, eller økning i kraftpriser, nettleie og offentlige avgifter.

På sikt vurderes det nye prismodeller for nettleie (effektbaserte tariffer).  Hensikten er å jevne ut strømforbruket, slik at vi kan redusere investeringene i strømnettet, noe som vil bidra til å holde nettleien lav. Det er pr. i dag ikke fattet noe vedtak om dette, og vi må her forholde oss til de krav myndighetene stiller.

Den nye automatiske strømmåleren er typegodkjent og kontrollert før installasjon hos kunden. Du kan være helt trygg på at den viser riktig forbruk. Grundige tester viser at BKK sine målere fyller de krav til nøyaktighet som stilles av myndigheter og EU. Se justervesenets krav.

Manglende måleravlesninger i tiden før overgang til automatisk måler kan ha medført at du er fakturert for et lavere forbruk enn den strømmen du egentlig har brukt. Dersom dette gjelder deg vil første faktura etter målerbyttet inkludere dette etterslepet, og beløpet på denne fakturaen kan derfor være høyere enn vanlig.

I noen tilfeller kan din gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid, og har resultert i at du har fått registrert for lavt forbruk.  Dette har kommet deg til gode og «underforbruket» vil aldri bli fakturert. Med automatisk strømmåler vil du nå få korrekt avlesning og faktura basert på reelt forbruk.

For å vurdere om forbruket ditt har endret seg er det også viktig å sammenlikne den samme perioden fra år til år (f.eks. sammenlikne januar-februar 2017 med januar-februar 2018). Ditt forbruk finner du ved å logge deg inn på https://www.bkk.no/minside .

Informasjon fra Statens strålevern

Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger godt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav viser oppdatert informasjon fra Statens strålevern. 

Les mer hos Statens strålevern

Hjelp

Spørsmål og svar om automatiske strømmålere

Laster spørsmål...