Et velfungerende kraftsystem

Kraftnettet er vi helt avhengige av, og et strømbrudd kan medføre at liv og helse settes i fare. I tillegg påføres samfunnet store kostnader.

 

Utvikling av eksisterende, og etablering av ny næringsaktivitet er avhengig av en robust kraftforsyning. Når kapasiteten i strømnettet er en begrensning for muligheten til økt aktivitet og økt verdiskaping, er det negativt for samfunnsutviklingen. Manglende kapasitet mellom regioner er dessuten uheldig fordi det gir ulike prisområder og dermed ulike priser for både næringsliv og private.

Kraftproduksjon er i seg selv verdiskapende og gir store inntekter til stat og kommuner. I Norge, og særlig på Vestlandet, er det et stort uutnyttet potensial for ny fornybar kraftproduksjon som kan bygges ut både skånsomt og lønnsomt. I dag er det manglende kapasitet i strømnettet som først og fremst hindrer en utnyttelse av dette potensialet.

Norge har vedtatt at EUs fornybardirektiv også skal implementeres i norsk energi- og klimapolitikk. Samtidig er det iverksatt et felles norsk-svensk marked for grønne sertifikater. I tillegg har regjeringen satt høye mål om kutt i CO2-utslipp.
Det er som kjent et stort potensial for etablering av ny småskala vannkraft på Vestlandet. Realisering av dette potensialet vil trolig være den mest kostnadseffektive måten å realisere økt fornybar energiproduksjon. Skal denne produksjonen både bli lønnsom og komme til anvendelse der hvor forbruket etterspørres, må nettet ha kapasitet til å transportere kraften ut av regionen i de periodene forbruket er lavt.

Dersom det oppstår flaskehalser/kapasitetsbegrensninger er det i seg selv et hinder for å få innfridd nasjonale klimaforpliktelser og lokal verdiskaping. I tillegg bidrar slike nettbegrensninger til å redusere verdien av allerede etablert kraftproduksjon.