Vi fornyer kraftledningen Evanger - Samnanger

Vi planlegger å oppgradere den 300 kilovolts kraftledningen mellom Evanger og Samnanger. Ledningen går gjennom kommunene Voss, Vaksdal og Samnanger i Hordaland fylke.

300 kV-ledningen mellom Evanger og Samnanger er bygd i flere etapper. Den eldste delen av ledningen er fra 1968, mens den nyeste delen av ledningen er fra 1990. Som en del av sentralnettet på Vestlandet har forbindelsen en viktig funksjon i transport av kraft i regionen. Den eldste delen av ledningen nærmer seg slutten av teknisk levetid. For å kunne møte fremtidige krav til elektrisitetsforsyning er det nødvendig å oppgradere ledningen fra 300 til 420 kV.

Vi sendte søknad om konsesjon for oppgradering av eksisterende kraftledning 28. juni 2013, og fikk konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 3. mars 2014.

Kraftledningen Evanger - Samnanger er delt i 3 seksjoner:

1) Evanger-Tverrdalsvann
2) Tverrdalsvann-Tøfjell
3) Tøfjell-Samnanger

På seksjonene 1 og 3 er det kun nødvendig å sette inn ekstra isolatorskåler på mastene. Dette tiltaket vil være lite synlig.

På seksjon 2 må linene skiftes ut, men vi benytter eksisterende trasé. Mastene beholdes også og vil dermed ha eksisterende høyde og plassering i terrenget, men de må forsterkes med mer stål for å bære de nye linene. Det vil gjøre mastene mer synlige i terrenget. Rydde-/byggeforbudsbelte beholdes som i dag.

Vi vurderer dette prosjektet som en god løsning til det beste for miljøet og samfunnet. Alternativet til oppgradering av eksisterende ledning er å bygge ny kraftledning parallelt med eksisterende trasé, som ville ha innebåret nye inngrep i miljøet.

Status:
NVE har meddelt BKK Nett konsesjon, og har bedt oss utarbeide en Miljø-, transport- og anleggsplan.