Strømnettet

Vi arbeider hele tiden for at våre 196 000 kunder alltid skal ha strøm i kontakten.

Vi har over 16 500 kilometer med strømlinjer som krever kontinuerlig vedlikehold samtidig som vi stadig må forsterke og bygge ut strømnettet. I tillegg må vi administrere kundeforhold og sørge for at forbruket ditt blir målt og avregnet. For at vi skal kunne gjøre dette, må du betale nettleie til oss.

Siden vi har monopol på våre tjenester innen vårt geografiske område, er aktiviteten i selskapet nøye regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat fastsetter blant annet hvor mye vi kan ta inn i nettleie.

En stor del av nettleien består av offentlige avgifter.

  1. Vi selger ikke strøm, men du kan stole på at vi overfører den til deg.
  2. Du må inngå en avtale med en kraftleverandør om kjøp av selve strømmen.
  3. For å inngå avtale med kraftleverandør må du gi dem din målepunkt-ID
  4. Frem til du har valgt en kraftleverandør, får du strøm fra oss gjennom den såkalte leveringsplikten. Leveringsplikt er en midlertidig ordning for deg, hvor prisen er høyere enn hva kraftleverandører tilbyr.
  5. Så lenge du er knyttet til vårt strømnett må du betale nettleie til oss, mens kraftleverandør står du fritt til å skifte så ofte du ønsker.

Priser, tariffer og avgifter

Myndighetene bestemmer hvor mye vi kan ta inn i nettleie.

Siden BKK Nett har monopol innen et gitt geografisk område, er aktiviteten i selskapet nøye regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat fastsetter blant annet hvor mye vi kan ta inn i nettleie.

Størrelsen på anleggets hovedsikringer avgjør om strømforbruket avregnes etter energi- eller effekttariffer.

Anlegg med hovedsikringer under 125 A er energimålt.

Myndighetene øker avgiften på elektrisk kraft med 0,4 øre/kWh (inkl. MVA) fra og med 1. januar 2017. Energileddet i nettleien øker dermed tilsvarende. Prisene nedenfor er oppdaterte i henhold til dette.

Nettleiepriser, energimålte kunder:
  Privatkunder Næringskunder u/avgifter
Årlig fastbeløp 1800 kr 1440 kr
Forbruksavhengig ledd 39,9 øre/kWh 14,6 øre/kWh

Prisene for privatkunder er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og MVA.

For næringskunder kommer avgift til Enova 800 kr pr år, forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og MVA i tillegg.

 

Årlig nettleie basert på ulike forbruksnivåer:
Årsforbruk i kWh Total nettleie i kr
5 000 3 795
10 000 5 790
15 000 7 785
20 000 9 780
25 000 11 775

 Visste du at dersom du bruker 15 000 kWh i året, er 53% av det du betaler til oss offentlige avgifter som vi videreformidler til myndighetene?

 

Anlegg med hovedsikringer lik eller større enn 125 Ampere har i tillegg til et årlig fastbeløp og forbruksavhengig ledd basert på energiforbruk (kWh), et forbruksavhengig ledd basert på effektforbruk (kW). Effektforbruket avregnes etter høyeste registrerte effektuttak i måneden.

I tillegg til å betale nettleie til oss for å transportere strømmen til deg, må du inngå en avtale med en kraftleverandør om kjøp av selve strømmen. Kraftleverandør står du fritt til å skifte så ofte du ønsker.

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en strømavtale med en kraftleverandør, er vi pålagt av myndighetene å levere strøm til deg i henhold til regelverket for såkalt leveringsplikt. Dette er en midlertidig ordning for deg, hvor prisen er høyere enn hva kraftleverandører tilbyr.

Strømbrudd, feil og planlagte utkoblinger

Noen ganger opplever vi uforutsette feil og strømbrudd, mens andre ganger må vi koble fra strømmen for å gjennomføre nødvendig arbeid i nettet. Ved planlagte utkoblinger av strømmen plikter vi å varsle deg på forhånd, mens ved uforutsette feil og strømbrudd kan du ha rett på kompensasjon eller erstatning dersom visse kriterier er oppfylt.

Måleravlesning

Målerstanden vi mottar fra deg er grunnlaget for fakturaen din.

Dersom du ikke leser av måleren i tide, baserer vi fakturaen din på et beregnet forbruk. Lar du være å lese av over lang tid vil du endre opp med å betale for mye eller for lite i nettleie, og dette blir ikke korrigert før enn neste gang du leser av måleren. Når du har lest av måleren og sendt inn målerstanden til oss, oversender vi denne informasjonen til din kraftleverandør slik at de kan utarbeide faktura for strømforbruket ditt.

Automatiske strømmålere

AMS

Innen 2019 skal alle i Norge få installert ny strømmåler. De nye målerne registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen automatisk til nettselskapet.

Du vil motta informasjon fra oss i god tid før vi kommer for å skifte ut måleren din.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som har bestemt at alle nettkunder skal få automatiske målere, men det er hvert enkelt nettselskap som er ansvarlig for installasjonen.

  1. Det blir enklere for deg - du slipper å lese av strømmåleren
  2. Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere
  3. Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt

Avvikling av fellesmåling av strøm

Myndighetene (ved Norges vassdrags- og energidirektorat)  har besluttet at det ikke lenger skal være tillatt med fellesmåling av strøm i borettslag og boligsameier.

Dette betyr at strømforbruket i den enkelte leilighet skal måles og avregnes direkte av oss, og for at dette skal være mulig må vi montere nye strømmålere. Når de nye strømmålerne er montert, vil den enkelte leilighet få et direkte kundeforhold til oss og et direkte kundeforhold til sin strømleverandør.

Strømmålerne som monteres er de nye automatiske målerne (AMS-målere) som installeres i hele landet innen 2019, så borettslagene/boligsameiene vil fortsatt ha fjernavleste målere.

 

Når starter montasjen av de nye strømmålerne? 

Arbeidet med å avvikle fellesmåling og montere nye strømmålere starter opp i juni 2017. Vi vil på forhånd ta kontakt med styret i borettslaget/boligsameiet for å avtale tidspunktet for montering av de nye strømmålerne.

Før de nye strømmålerne monteres, vil den enkelte leilighet få informasjon om sitt nye kundeforhold til oss.

Vårt mål er at arbeidet skal være til minst mulig ulempe for styret og beboerne.

 

Vil dette koste noe for borettslaget/boligsameiet?

Avvikling av fellesmåling og montasje av de nye målerne er kostnadsfritt for borettslaget/boligsameiet, såfremt det ikke eksisterer behov for endringer i den elektriske installasjonen (nye sikringsskap, målertavle, etc). Skulle det oppstå behov for slike endringer, tar vi kontakt med borettslaget/boligsameiet på forhånd.

Bygging av kraftledninger

Med 190 000 kunder og et strømnett på 16 500 kilometer er vi en av Norges største distributører av elektrisk energi.

For å sikre en stabil strømforsyning driver vi kontinuerlig vedlikehold av kraftledninger og anlegg. Vi bygger et fremtidsrettet strømnett i takt med sammfunnsutviklingen på Vestlandet.