Hvordan fungerer kraftmarkedet

På denne siden har vi samlet informasjon og linker som vil gi deg en liten innføring i hvordan kraftmarkedet fungerer, og hva som er BKKs rolle i dette markedet. Vi går også litt inn på kraftsituasjonen.

Slik fungerer kraftmarkedet

I Norge skjer nesten all kraftproduksjon fra vannkraft. Denne kraften omsettes i et nordisk marked. Enkelt forklart kan kraftmarkedet deles inn i et engrosmarked og et sluttbrukermarked.

Engrosmarkedet
Kraftprisen i engrosmarkedet bestemmes av tilbud og etterspørsel på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. BKK og andre produsenter i Norge, Sverige, Danmark og Finland tilbyr kraft på denne børsen. De som betaler best for kraften kjøper den, og produsenten vet ikke om kjøperen er norsk eller utenlandsk. Det er derfor feil å si at norske kraftprodusenter eksporterer kraft.

Kraftleverandører som f.eks. Fjordkraft og Norges Energi handler inn sin kraft på Nord Pool før den omsettes i sluttbrukermarkedet. Slik handler også leverandører fra andre nordiske land. Når prisene stiger i Norge, er det for å sikre at nok kraft skal gå til oss.

Sluttbrukermarkedet
I sluttbrukermarkedet konkurrerer de norske kraftleverandørene mot hverandre. Den vanlige strømkunden (sluttbruker) står fritt til å velge den leverandøren og den avtalen (som fast, variabel eller markedspris) han måtte ønske. Prisene i sluttbrukermarkedet er sterkt avhengig av prisene i engrosmarkedet.

I tillegg til prisen for selve strømmen (kraften) må kunden betale nettleie og offentlige avgifter

Slik påvirkes strømprisen

Tradisjonelt har mye regn vært ensbetydende med lave priser. I dag er bildet mer komplisert fordi markedet i større grad påvirkes av internasjonale forhold. Prisen på olje, kull og gass samt CO2-avgifter har stor betydning. F.eks. vil høye råvarepriser presse strømprisen opp fordi det blir dyrere å drive kraftverkene som går på fossilt brensel. Lite nedbør og lave temperaturer drar også prisen oppover.

BKKs rolle i kraftmarkedet

Med den nye Energiloven fra 1991 innførte politikerne et fritt kraftmarked i Norge. Som kraftprodusent selger BKK kraft på Nord Pool til den prisen kraftleverandørene og andre aktører er villige til å betale. BKK er Norges femte største kraftprodusent. Det er kraftproduksjonen som skaper store overskudd i BKK-konsernet. Våre offentlige eiere ønsker et størst mulig utbytte som de kan bruke til samfunnsnyttige formål som f.eks. barnehager og sykehjem.

BKK selger ikke strøm til sluttbrukerne

Mens salg av kraft skjer i et fritt marked, er transport av kraften en monopoloppgave. BKK utøver dette oppdraget som en konsesjon gitt av myndighetene. Monopolvirksomheten er helt atskilt fra den øvrige virksomheten i BKK. Myndighetene fører nøye kontroll med hvordan vi skjøtter vårt ansvar som netteier, og de bestemmer hvor mye vi kan ta inn i nettleie.

Nøytralitet

Her kan du lese BKK Netts nøytralitetsrapport for 2014 som sikrer at vi opptrer i henhold til nøytralitetsbestemmelsene i energiloven.