Vi bygger om luftledning mellom Breivik - Litlesotra

I forbindelse med utbygging av Sotrasambandet og bygging av ny bro, har BKK Nett fått konsesjon av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til å bygge dagens luftledning mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner om til et kabelanlegg. Bakgrunnen for konsesjonen er at vedtatt veitrasé for det nye Sotrasambandet delvis går i samme trasé som BKK Netts luftledning.

Den nye kabelen på 4,1 km vil bli lagt i tunnel, bro, sjø og grøft. En konsekvens av ombyggingen er at ni kraftmaster på denne strekningen vil bli revet når det nye anlegget er ferdig.

27. mai 2016 (se Sentrale dokumenter) fikk BKK Nett konsesjon fra NVE til å rive dagens dobbeltkurs 300 kV/132 kV luftledning mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner. I konsesjonen gis det også tillatelse til å bygge luftledningen på denne strekningen om til et kabelanlegg.  Det etableres en egen tunnel for kablene mellom Breivik transformatorstasjon og fram til dagens Sotrabru. Over Vatlestraumen festes kablene på undersiden av Sotrabrua og føres deretter videre i egen tunnel frem til Arefjordpollen. Over Arefjordpollen legges kablene på sjøbunnen, og videre i mikrotunneler og i grøft inn mot Litlesotra transformatorstasjon. Traseen med de nye kablene blir samlet ca. 4,1 km.

BKK Nett har også fått tillatelse til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for gjennomføring av tiltakene.

I konsesjonen går det frem at det ferdige kabelanlegget ikke vil ha vesentlige virkninger for omgivelsene, men at anleggsarbeidet vil medføre ulemper i form av støy, rystelser og økt trafikk. Det skal utarbeides en MTA-plan som blant annet skal beskrive gjennomførelsen av anleggsarbeidet og endelig tunneltrase ved Storavatnet.

Går alt etter planen vil samlet anleggsperiode vare i nærmere to år.