Vi bygger om luftledning mellom Breivik og Litlesotra

Statens vegvesen bygger ny veiforbindelse mellom Bergen og Fjell kommuner, kalt Sotrasambandet.  Det skal blant annet bygges ny bro, og  deler av veitraséen går i samme trasé som dagens kraftledning.

BKK Nett har derfor fått konsesjon av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til å bygge dagens luftledning mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner om til et kabelanlegg. 

27. mai 2016 (se Sentrale dokumenter) fikk BKK Nett konsesjon fra NVE til å rive dagens dobbeltkurs 300 kV/132 kV luftledning mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner. I konsesjonen gis det også tillatelse til å bygge luftledningen på denne strekningen om til et kabelanlegg.

Den nye kabelen vil  bli lagt i en 1,5 km lang tunnel fra Breivik transformatorstasjon frem til Drotningsvik. Kablene føres  opp like under dagens Sotrabru og over Vatlestraumen festes kablene på kabelbruer på undersiden av Sotrabrua. På vestsiden føres kablene ned fra broen inn i et betongrør til tunnelåpning ved Knarrevika. Fra Knarrevika legges kablene i en 1.6 km lan tunnel frem til Litlesotra transformatorstasjon.  

Traseen med de nye kablene blir samlet ca. 4,1 km.

Når det nye  kabelanlegget settes i drift vil de ni kraftmastene på denne strekningen bli revet.

BKK Nett har også fått tillatelse til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for gjennomføring av tiltakene.

I konsesjonen går det frem at det ferdige kabelanlegget ikke vil ha vesentlige virkninger for omgivelsene, men at anleggsarbeidet vil medføre ulemper i form av støy, rystelser og økt trafikk. Det skal utarbeides en MTA-plan som blant annet skal beskrive gjennomførelsen av anleggsarbeidet og endelig tunneltrase ved Storavatnet.

Går alt etter planen vil samlet anleggsperiode vare i nærmere to år.