Vi bygger om luftledning mellom Breivik og Litlesotra

Statens vegvesen bygger ny veiforbindelse mellom Bergen og Fjell kommuner, kalt Sotrasambandet.  Det skal blant annet bygges ny bro, og  deler av veitraséen går i samme trasé som dagens kraftledning. BKK Nett har derfor fått konsesjon til å bygge dagens luftledning mellom Breivik og Litlesotra om til et kabelanlegg. 

27. mai 2016 (se Sentrale dokumenter) fikk BKK Nett konsesjon fra NVE til å rive dagens dobbeltkurs 300 kV/132 kV luftledning mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner. I konsesjonen gis det også tillatelse til å bygge luftledningen på denne strekningen om til et kabelanlegg.

Den nye kabelen vil bli lagt i en 1,4 km lang tunnel fra Breivik transformatorstasjon frem til Drotningsvik. Kablene føres opp like under dagens Sotrabru og over Vatlestraumen festes kablene i kabelkasser på undersiden av Sotrabrua. På vestsiden føres kablene ned fra broen inn i et betongrør til tunnelåpning ved Knarrevika. Fra Knarrevika legges kablene i en 1.8 kilometer lang tunnel frem til Litlesotra transformatorstasjon. 

Traseen med de nye kablene blir samlet på ca. 4,5 kilometer.

Når det nye kabelanlegget settes i drift vil de ni kraftmastene på denne strekningen bli revet.

BKK Nett har også fått tillatelse til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for gjennomføring av tiltakene.

I konsesjonen går det frem at det ferdige kabelanlegget ikke vil ha vesentlige virkninger for omgivelsene, men at anleggsarbeidet vil medføre ulemper i form av støy, rystelser og økt trafikk. Det er utarbeidet en MTA-plan som blant annet beskriver gjennomførelsen av anleggsarbeidet og endelig tunneltrasé ved Storavatnet.

Går alt etter planen vil samlet anleggsperiode vare i nærmere to år.

Fremdrift  
Anlegg settes i drift 2. halvår 2020
Anleggsarbeid 2018 - 2020
Inngåelse av kontrakter 2017-2018
Konsesjon fra NVE 27. mai 2016