Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) bidrar til å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

DLE, er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB).

Med hjemmel i Tilsynsloven, er DLE blant annet pålagt å sørge for kontroll med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet BKK Nett, og med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde.

DLE rapporterer til DSB om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.

Dette er noen av oppgavene som utføres av DLE

  1. Gi råd om bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr, og informere om årsaker til brann og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.
  2. Foreta stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i boliger og andre bygninger.
  3. Kontrollere at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr, gjør dette i henhold til lover og forskrifter, og at det utstyr som tilbys, har et akseptabelt sikkerhetsnivå (markedskontroll).
  4. Kontrollere at installatører som monterer anlegg har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre dette på en trygg måte.
  5. Informere alle typer virksomheter om nødvendigheten av å ta elsikkerhet med i sine interne kontrollrutiner. Dermed bedres sikkerheten for de ansatte, og faren for materielle skader reduseres.

Bolig

Det gjennomføres årlig kontroll på ca. 10 000 boliger og hytter i vårt område.

Sjekk varmtvannsberederen din
Leverandøren av OSO Hotwater ber alle som har varmtvannstank produsert mellom 2009 og 2011 å sjekke denne. Årsaken er at det er funnet feil i en elektrisk komponent, og det kan føre til overoppheting og i ytterste konsekvens brann. Les mer og sjekk om du har en slik bereder

Næringsvirksomhet

Kontroll av næringsvirksomhet.

Alle bedrifter er pålagt å ha et eget internkontrollsystem.

Kontroll av bedrifter gjennomføres med utgangspunkt i den enkelte bedrifts internkontrollsystem. Internkontrollforskriftens intensjon er å fremme Helse, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet (HMS) i alle norske virksomheter. Internkontrollsystemet (IK) skal blant annet inneholde rutiner for å sikre etterlevelse av relevante forskrifts- og normkrav.

Tilsynet foregår slik:

  1. I brev til bedriften varsles kontrollen og det orienteres om bakgrunn for besøket.
  2. Bedriftens IK-system gjennomgås.
  3. For å verifisere om vedlikeholdsrutiner fungerer, utføres stikkprøvebasert kontroll av det elektriske anlegget.
  4. Rapport utarbeides, og eventuelt mangler rundt IK-systemer eller elektriske anlegg blir pålagt rettet med tidsfrister.
  5. Bedrifter som ikke følger pålegg følges opp med purringer og evt. andre hjemlede sanksjonsordninger, til saken er avsluttet.

Helseinstitusjoner

Det er egne krav til helseinstitusjoner som bruker elektromedisinsk utstyr.