Kontroll av bolig

Det gjennomføres årlig kontroll på ca. 10 000 boliger og hytter i vårt område.

Kontrollene blir varslet i god tid, vanligvis i brevs form. Noen ganger er det likevel nødvendig at vi kommer uanmeldt. Da skal vi være tydelige på hvem vi er, hva vi skal utføre og vi vil selvfølgelig legitimerer oss med ID-kort.

Kunden, bruker eller eier av det elektriske anlegget må sørge for at noen er tilstede ved kontrollen. Dermed får man informert om det som eventuelt påvises av feil, og bakgrunnen for at utbedring må foretas.

Det vil også bli gitt generell informasjon om elsikkerhet til den som er tilstede ved kontrollen.  Hele eller deler av det elektriske anlegget vil bli kontrollert. Omfang og detaljnivå blir vurdert av den enkelte kontrollør på stedet.

Har du fått utført endringer eller nye installasjoner de siste 5 årene, ønsker vi at dokumentasjon fra utførende installatør kan fremlegges ved kontrollen.

Etter kontrollen:

  • Rapport skrives og sendes til kunden. Hvis kontrollen ikke har avdekket feil/mangler, vil det fremgå av rapporten og saken avsluttes.
  • Dersom kontrollen har avdekket feil/mangler sendes et forhåndsvarsel. Der vil det fremgå frist for eventuelt å klage på de punkter hvor det kreves utbedring.
  • Normalt må elektroinstallatør rette påpekte feil og mangler. Installatøren beskriver rettingsarbeidet og sender rapporten i retur til BKK.
  • Rettingsarbeidet vurderes og rapporten godkjennes.

Hvis kunden ikke sørger for utbedring innen fristen i forhåndsvarselet, sender DLE et vedtak med en ny frist for utbedring. Hvis dette vedtaket ikke følges opp, sender DLE en purring.

Hvis purringen ikke følges opp, kan anlegget bli stengt og/eller saken oversendes Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) for vurdering av tvangsmulkt med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, § 13.

I enkelte tilfeller der feil eller mangler er alvorlig, vil det bli fattet direkte vedtak med kort frist for retting.

Våre kontroller er gratis, men kostnader med utbedringer må eier/bruker dekke selv.