Magnetfelt og kraftledninger

Rundt elektrisk utstyr og strømførende ledninger finnes det magnetfelt, som måles i tesla.

Forskning på magnetfelt og helse følger vi nøye. Fagkompetansen på vurdering av helsemessige forhold er lagt til Statens strålevern. Hvis du har spørsmål om dette, anbefaler vi nettsidene til Statens Strålevern.

Vi bygger og driver alle våre anlegg innenfor de lover og regler myndighetene setter for virksomheten vår.

Magnetfelt måles i tesla (T). I St.prp. nr 66 (2005-2006) (Se "Oppfølging av anmodningsvedtak") anbefaler myndighetene et utredningsnivå på 0,4 mikrotesla. Det betyr at dersom vi bygger en ny kraftledning som kan medføre høyere feltstyrke enn 0,4 mikrotesla i en nærliggende bolig, så skal vi utrede og vurdere tiltak for å redusere feltstyrken. St.prp. nr 66 vektlegger at dette ikke må tolkes som en grense der tiltak alltid skal gjennomføres.

Statens Strålevern har laget en tabell som viser eksempler på sammenheng mellom feltstyrke og avstand for noen spennings- og strømnivåer for planoppheng. Avstanden er gitt som horisontal avstand i meter fra nærmeste linje.

Spenning/strømstyrke 420kV/800A 300kV/400A 132kV/200A 22kV/20A
Feltnivå i 10 meters avstand 5,0 µT 2,5 µT 1,4 µT 0,07 µT
Avstand ved 0,4 µT 70 m 45 m 25 m 3 m
Avstand ved 0,1 µT 145 m 100 m 55 m 8 m

A = strøm i Ampere, kV = kilovolt, µT = mikrotesla