Andre priser og tariffer

Midlertidig stenging av anlegg.

Dersom du har behov for å midlertidig stenge et anlegg må det betales et gebyr på 2 000 kroner dersom åpningen av anlegget skjer mindre enn ett år etter at det ble stengt.

Stenging av anlegg som skal stå stengt i mer enn ett år stenges og åpnes kostnadsfritt.

Teknisk tariff

Teknisk tariff (O4L) tildeles frittstående anlegg som ikke enkelt kan kobles sammen med øvrig forbruk i bolig, fritidsbolig eller næringslokale, og hvor det årlige forbruket er under 8 000 kWh. Pristypen er ment for anlegg som lys, pumper, naust, individuelle elbilladepunkt i fellesgarasjer, o.l.

Tariffen kan ikke tildeles bolig (inkl. hybel) eller fritidsbolig.

Årlig fastbeløp: 800 kroner.
Forbruksavhengig ledd: 50,4 øre per kilowattime. 

Prisene er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og MVA.

Det er kundens eget ansvar å be om denne tariffen for anlegget sitt.  

Kunder som tidligere hadde tariff for umålte anlegg (NA1) og teknisk tariff (ONU) har blitt tildelt O4L-tariffen. 

Blokktariff

Bor du i et bygg med minst ti boenheter kan du få lavere fastbeløp enn en ordinær kunde dersom boenhetene er tilknyttet strømnettet gjennom samme tilknytningspunkt.

Årlig fastbeløp: 1 210 kroner.
Forbruksavhengig ledd: 39,9 øre per kilowattime.

Prisene er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og MVA.

 

Elektrokjel - tariff for fleksibelt forbruk

Dersom du/dere har elektrokjel og avtale om utkobling, betales det lavere nettleie mot at nettselskapet når som helst kan koble ut strømtilførselen til elektrokjelen ved behov. Dette gjelder i situasjoner med redusert nettkapasitet, som for eksempel når belastningen i strømnettet er høy. Ved å koble ut kunder med slik avtale, kan det frigjøres overføringskapasitet i strømnettet.

Hvert år tester vi utkobling av elektrokjeler.
Tirsdag 1. november 2016 gjennomførte vi en vellykket test av elektrokjelene. Våre kunder ble varslet om utkoblingen pr. brev, på SMS og/eller e-post. 

Fleksibel tariff fra 1. juli 2016.

Spørsmål kan sendes til e-post: utkoblbart@bkk.no

Sesongvariabel tariff

Du kan inngå avtale om sesongvariabel tariff for et anlegg som for eksempel er stengt deler av året eller som av andre grunner har et uvanlig forbruksmønster.

Årlig fastbeløp: 1 800 kroner.
Forbruksavhengig ledd:

Sommer: 32,4 øre/kWh.
Vinter: 44,25 øre/kWh.

Prisene er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og MVA. Sommer er fra 1. april til 30. september.

 

Tariff for plusskunder

En plusskunde er en kunde som selv produserer strøm som dekker hele eller deler av strømforbruket, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet.

En plusskunde vil også ta ut strøm fra nettet for å dekke forbruket sitt, og for dette betales ordinær nettleie:

Fastbeløp per år: 1 800 kroner 
Forbruksavhengig ledd for strøm hentet ut via strømnettet: 39,9 øre/kWh 

Det forbruksavhengige leddet inneholder avgift til Enova (1 øre/kWh), forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og merverdiavgift. Enovaavgiften for næringskunder er 800 kroner per år per anlegg.

Eventuell overskuddskraft som mates inn på nettet kjøper vi til gjeldende områdepris (månedssnitt) på Nord Pool Spot. Etter hvert vil det være plusskundens kraftleverandør som kjøper overskuddskraften.

Alle som leverer strøm inn på vårt strømnett må betale en innmatingstariff, men plusskunder er i motsetning til ordinære produsenter fritatt for fastleddet i innmatingstariffen. Plusskunders innmatingstariff består derfor kun av et energiledd. Energileddets størrelse avhenger av den gjeldende marginaltapssatsen i strømnettet, områdeprisen og netto innmating i strømnettet, og er derfor ikke fast. 

Per dags dato er energileddet i innmatingstariffen for plusskunder negativt, det vil si at vi i tillegg til å betale for strømmen som mates inn, betaler et beløp per innmatet kWh. Årsaken til dette er antagelsen om at det lave produksjonsvolumet fra plusskunder bidrar til å redusere marginaltapet i nettet snarere enn å øke det. 

Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.