DLE er organisert under BKK

Vår jobb er å redusere antall skader og ulykker som har elektrisk årsak. Alle nettselskap er pålagt å ha en tilsynsenhet som er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. DLE er organisert under BKK Nett. Eviny Elsikkerhet utfører tilsynsarbeid for oss.

DLE er lovpålagt med hjemmel i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn å utføre stikkprøvekontroller og tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (åpnes i nytt vindu)

Oppgavene til DLE

  • Utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger og fritidsboliger.
  • Utføre tilsyn med virksomheter med fokus på virksomhetenes internkontroll, herunder ettersyn med at virksomheter har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektriske årsak. I sammenheng med virksomhetstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens elektriske anlegg.
  • Utføre tilsyn med elvirksomheter (elektroinstallatører) som planlegger, utfører og reparerer elektriske anlegg. Dette innebærer også stikkprøvekontroller av de installasjonsarbeidene disse virksomhetene utfører. Virksomhetene skal ha regelmessige tilsynsbesøk fra DLE for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte.
  • Utføre tilsyn med institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell.
  • Utføre tilsyn med virksomheter som omsetter elektrisk utstyr for å sikre at omsetningen foregår i henhold til lover og forskrifter og at utstyret som omsettes har nødvendig sikkerhetsnivå (markedskontroll).
  • Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskninger.
  • Tilby informasjon og råd til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker med elektrisk årsak.

DLE utfører stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger og fritidsboliger.

Slik er hierarkiet i forvaltningen av elsikkerhet

Justis- og beredskapsdepartementet

Departementets hovedmål er å sørge for at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier blir opprettholdt og utviklet. Et overordnet mål er å sikre samfunnets og enkeltmenneskets trygghet. Departementet har blant annet ansvar for forvaltningsoppgaver som berører enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner, kommuner og statlig virksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Justis- og beredskapsdepartementet (åpnes i nytt vindu)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og skal ha oversikt over risiko og skadefare i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Ett av ansvarsområdene til DSB er å være forvaltningsstyresmakt for sikkerhet ved elektriske anlegg og av elektrisk utstyr. DSB sitt tilsyn med elsikkerhet omfatter både installasjon og drift av elektriske anlegg, samt markedskontroll av elektriske produkter. DSB legger i denne forbindelse føringer på Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). DSB er klageinstans for vedtak fattet av DLE og har mulighet til reise sak om bruk av sanksjonsmidler overfor tilsynsobjekter som ikke etterkommer pålegg fra DLE.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (åpnes i nytt vindu)

Ofte stilte spørsmål

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til DLE ta kontakt med oss på E-post: dle@bkk.no (Åpner epostklient)
eller telefon: 55 12 70 70 (Åpner telefonklient)

Har du spørsmål til Eviny Elsikkerhet vedrørende den praktiske gjennomføringen av varslet tilsyn er det fint om du oppgir saksnummeret ved henvendelse til e-post: elsikkerhet@eviny.no (Åpner epostklient) eller telefon: 55 12 95 00 (Åpner telefonklient)