Generelt

Hva er en automatisk strømmåler (AMS)?

En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender strømforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slipper å lese av måleren selv.

Det er en boks som erstatter strømmåleren du har i dag.

Hva betyr AMS?

De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kundekommunikasjon bruker vi uttrykket automatiske strømmålere og AMS-målere.

Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?

Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Den gjør det etter hvert mulig å lokalisere strømbrudd slik at vi får rettet feil raskere. I tillegg blir det lettere for deg som kunde å følge med på, og styre strømforbruket ditt. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Hvordan fungerer selve måleren?

Hvorfor får jeg ny strømmåler?

Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over hundre år.

Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

Hvilken type AMS-måler er det BKK installerer?

BKK har valgt en AMS-måler med moilteknologi de fleste steder, noen steder radioteknologi.

Med mobilteknologi foregår kommunikasjonen punkt-til-punkt, altså fra måler og direkte til et sentralt innsamlingssystem. Det betyr at målerne ikke står i et nettverk med såkalte konsentratorpunkter, og ikke sender data via andre målere.
Det som skjer i praksis er at måleren hver tredje time sender en datapakke, tilsvarende en sms, med forbruket ditt direkte til innsamlingssystemet. I periodene mellom disse tidspunktene skal det ikke sendes data fra måleren.

Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen har ikke mobil teknologi, men radiomålere. Denne løsningen er også valgt for kunder der mobildekningen er for dårlig.

Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern. http://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-09-2017-smarte-stroemmaalere.pdf

Fordeler og muligheter

Hva er fordelene med automatisk måleravlesning?

Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen og får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.

Nettselskapet vil etter hvert få bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere.

Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Hvem får ny automatisk strømmåler?

Alle nettkunder, private husholdninger, fritidsboliger, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får ny automatisk strømmåler. Utrullingen startet i 2016. Per juni 2019 hadde 97 prosent i Norge fått AMS-måler, inkludert over 207 000 BKK-kunder.

Må jeg bytte måler?

Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Dette har flere fordeler for deg som kunde.

Jeg ønsker ikke ny måler - kan jeg slippe?

Det kan i spesielle tilfeller søkes midlertidig fritak for montering av automatisk strømmåler. Dette gjelder enkelte mennesker som opplever helseplager knyttet til elektriske apparater. I slike tilfeller må det legges ved attest fra lege eller psykolog.

NB: Disse kundene vil likevel måtte bytte måler, men det kan da bli installert en måler uten såkalt kommunikasjonsenhet. I slike tilfeller vil kunden uansett bli belastet et årlig gebyr som skal dekke kostnader knyttet til kontrollavlesning og håndtering av manuelle data.

Når får jeg ny strømmåler?

Når kan jeg få ny automatisk strømmåler?

97 prosent av norske husstander har fått ny måler per juni 2019. BKK Nett vil kontakte de som av ulike årsaker har fått en ny måler som ikke fungerer eller som enda ikke har fått ny måler. Du får informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren din.

Hva må jeg gjøre for å få ny strømmåler?

Du får informasjon fra nettselskapet ditt i god tid før din måler skal byttes. Det eneste du må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren.

Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?

For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post.
Gå inn på Min side for å kontrollere og oppdatere dette.

Montasje

Hvem skal montere de nye målerne?

Nettselskapet leier inn personell som skal montere de fleste målerne. I ditt nettområde er det montører fra Kjell Hansen Elektro AS som skal utføre jobben.
Montøren skal vise legitimasjon. Du vil motta informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer er det mulig å endre avtale.
Eltel Networks er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester, med omfattende erfaring fra montasje av automatiske strømmålere i Norden.

Jeg har allerede en automatisk strømmåler, må jeg bytte måler?

Et fåtall av kundene våre har automatiske strømmålere. De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere.

Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet.
Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen, og kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte elektriker og selv bekoste bytte til automatsikringer, men det er som sagt ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.

Hva er HAN-porten?

HAN-porten (Home Area Network) i den automatiske strømmåleren er et grensesnitt som kan gi strømkunder tilgang til relevant informasjon om eget forbruk. Ulike leverandører gir tilbud på tjenester basert på data fra denne HAN-porten. Du bestemmer selv om du vil ta i bruk dette, og må da kontakte nettselskapet. Ønsker du å åpne HAN-porten, ta kontakt med kundepost@bkk.no

Mer informasjon om HAN-porten fra Norsk Elektroteknisk komite, NEK: https://www.nek.no/info-ams-han-brukere/

BKK sine målere er av merket KAIFA.

Kan jeg få åpne HAN-porten?

Ja. Ta kontakt med kundepost@bkk.no

HAN-porten (Home Area Network) i den automatiske strømmåleren er et grensesnitt som kan gi strømkunder tilgang til relevant informasjon om eget forbruk. Ulike leverandører gir tilbud på tjenester basert på data fra denne HAN-porten. Du bestemmer selv om du vil ta i bruk dette, og må da kontakte nettselskapet.

Mer informasjon om HAN-porten fra Norsk Elektroteknisk komite, NEK: https://www.nek.no/info-ams-han-brukere/
BKK sine målere er av merket KAIFA.

Kan jeg slippe bryter på den nye måleren?

Nei, det er ingen anledning til å få AMS-måler uten bryter. NVE har bestemt at alle målere skal ha dette, ifølge AMS-forskriften: 4.2 funksjonskrav.
Men så lenge kundeforholdet er stabilt vil bryteren uansett ikke bli brukt. Bryterens primærfunksjon er for å koble anlegget til og fra ved innflytting eller utflytting, alternativt farlige situasjoner eller tilstander der det er fare for liv og helse.
Brukeren av anlegget vil også kunne bruke bryteren til å koble fra anlegget dersom det er ønskelig, for eksempel på hytter som ikke er i bruk hele året.

Sikkerhet

Er det en fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske målerne?

Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din.

Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler i et lukket nett. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre du selv gir fullmakt til det.

Måleren gjør det ikke mulig å finne ut hvilke rom eller apparater som står for strømforbruket. Det er kun boligens totale strømforbruk som registreres.

Hvordan vil dere overføre målerdata?

BKK har valgt kommunikasjon via eksisterende mobil teknologi. Kommunikasjonen foregår punkt-til-punkt, altså fra måler og direkte til sentralsystem (innsamlingssystem). Det betyr at målerne ikke står i et nettverk, (ingen er konsentratorpunkter) og de sender ikke data via andre målere. Det som skjer i praksis er at måleren hver 3. time sender en datapakke tilsvarende en sms med forbruket ditt direkte til innsamlingssystemet. I periodene mellom disse tidspunktene skal det ikke sendes data fra måleren.

Jeg er redd for stråling. Medfører den nye automatiske strømmåleren strålefare?

Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern. http://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-09-2017-smarte-stroemmaalere.pdf

Det kan i spesielle tilfeller søkes midlertidig fritak for montering av automatisk strømmåler. Dette gjelder enkelte mennesker som opplever helseplager knyttet til elektriske apparater. I slike tilfeller må det legges ved attest fra lege eller psykolog. BKK vil deretter ta kontakt for å avtale å komme på befaring hos den enkelte kunde for å se om det finnes alternative løsninger.

Kan jeg være sikker på at den nye måleren registrerer korrekt strømforbruk?

De nye automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent før installasjon hos kunden. De nye målerne vil derfor måle kundens forbruk korrekt. Hvis du oppdager en økning i strømforbruket etter målerbyttet kan dette ha ulike årsaker:

Manglende måleravlesninger i tiden før overgang til automatisk måler kan ha medført at du er fakturert for et lavere forbruk enn den strømmen du egentlig har brukt. Dersom dette gjelder deg vil første faktura etter målerbyttet inkludere dette etterslepet, og beløpet på denne fakturaen kan derfor være høyere enn vanlig.

I noen tilfeller kan din gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid, og har resultert i at du har fått registrert for lavt forbruk. Dette har kommet deg til gode og «underforbruket» vil aldri bli fakturert. Med automatisk strømmåler vil du nå får korrekt avlesning og faktura basert på reelt forbruk.

Det kan også være andre faktorer som medfører høyere strømregning, som utendørs temperatur og vindforhold, endret forbruksmønster, feil på tekniske installasjoner i din bolig, eller økning i kraftpriser, nettleie og offentlige avgifter.

For å vurdere om forbruket ditt har endret seg er det også viktig å sammenlikne den samme perioden fra år til år (f.eks. sammenlikne januar-februar 2016 med januar-februar 2017). Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter hvis du ønsker en vurdering av strømforbruket ditt.

Hvordan er de nye målerne testet?

Hver enkelt måler er testet på fabrikk. Målerne er også godkjent av Direktoratet for måleteknikk (Justervesenet), som har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Målerne har også gjennomgått en grundig typegodkjenning hos NMi i Nederland, et internasjonalt anerkjent selskap med spisskompetanse innen testing og sertifisering. Målerne tilfredsstiller den strenge EU-lovgivningen.

I tillegg til dette har nettselskapets egne spesialister gjennomført et større testprogram på måleren.

Kan jeg bruke elektriske apparater om natten når jeg får automatisk strømmåler?

Automatiske strømmålere gjør det mulig å innføre en prisstruktur som i større grad varierer gjennom døgnet. Det er myndighetene som bestemmer eventuelle endringer i prisstrukturen.

Dette kan påvirke kundene til å bruke strøm mer rasjonelt i perioder med høy belastning i strømnettet. Kundene må fremdeles ta ansvar for egen brannsikkerhet når de vurderer tidspunkt for bruk av elektriske apparater. Det kan f.eks. være kostnadsbesparende å lade el-bilen om natten, men man bør ikke bruke apparater som har behov for våkent tilsyn, som f.eks. oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin. https://www.nymaler.no/aktuelt/nyheter-2017/oppfordrer-ikke-til-klesvask-om-natten/ Automatiske strømmålere kan også om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Dette er apparater som ikke krever kontinuerlig tilsyn.

Den største gevinsten for samfunnet ved automatiske strømmålere ligger i god oversikt over strømforbruket, for å motivere til lavere strømforbruk og endret forbruksmønster. Nettselskapene kan dermed slippe å bygge ut kapasitet basert på å takle de høyeste forbrukstoppene. Å slippe slike investeringer vil også ha en betydning for nettleien i fremtiden.

Kan signalene fra vår automatiske strømmåler forhindre lading av elbil?

Det har vært rapportert om ladeproblemer knyttet til automatiske strømmålere med PLC kommunikasjon (Power Line Communication). Ved bruk av denne kommunikasjonsløsningen sendes målerverdier som datasignaler over strømnettet, fra husstandene til nettselskapet.
Vårt system kommuniserer derimot ved bruk av radiobølger i luften. Disse radiosignalene vil derfor ikke påvirke funksjonene til apparater man kobler til husets strømnett, f.eks. lading av elbil.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at noen kunder kan ha installert eget utstyr som sender datasignaler over strømnettet, som f.eks. nettverksforlengere som kobles i stikkontakt. Dette utstyret er fullt lovlig, men kan i ytterste konsekvens skape forstyrrelser som påvirker funksjonaliteten til elektriske apparater. Slike problemer er helt uavhengig av automatiske strømmålere.

Må jeg betale for dette?

Må jeg betale for den nye måleren og installasjonen av denne?

Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?

De fleste vil ha plass til den nye måleren i sikringsskapet, som regel er det en strømmåler der fra før. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.

Medfører automatisk strømmåler økning i strømforbruket?

Økt strømregning skyldes ikke ny strømmmåler.

De nye automatiske strømmålerne er testet og godkjent før installasjon hos kunden. De nye målerne vil derfor måle kundens forbruk korrekt. I noen tilfeller har kunder observert en økning i strømforbruket etter målerbytte. Dette kan ha ulike årsaker:

 • Det kan være lenge siden kunden har lest av den manuelle måleren og tidligere fakturaer har følgelig vært basert på stipulert forbruk. Ved installasjon av automatisk strømmåler blir kunden derfor avregnet for første gang på lang tid basert på sitt reelle strømforbruk. Reelt forbruk kan ha vært høyere enn stipulert forbruk. Det har derfor bygget seg opp et etterslep som kunden nå mottar faktura på.

 • I ytterst få tilfeller kan kundens gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid, og har resultert i at kunden har fått registrert for lavt forbruk. Dette har kommet kunden til gode og «underforbruket» vil aldri bli avregnet. Med automatisk strømmåler vil disse kundene nå får korrekt avlesning og faktura basert på reelt forbruk.

 • Det er samtidig viktig å nevne at det også er ulike naturlige faktorer som påvirker kundens strømforbruk:

  o Temperatur og vindforhold ute
  o Endret forbruksmønster (f.eks. endring i antall personer i boligen, ferie)
  o Feil på tekniske installasjoner (f.eks. varmtvannsbereder)

 • Endringer i følgende faktorer påvirker også størrelsen på fakturabeløpet:
  o Kraftpris/ kraftavtale
  o Nettleie
  o Offentlige avgifter

 • For å vurdere om forbruket ditt har endret seg er det også viktig å sammenlikne den samme perioden fra år til år (f.eks. sammenlikne januar-februar 2016 med januar-februar 2017).

Gebyr ved fritak for automatisk strømmåler med kommunikasjonsenhet?

Kunder av BKK Nett som ikke har fått montert AMS-måler med kommunikasjonsenhet, vil bli ilagt et årlig gebyr på 2000 kroner for å dekke de kostnader nettselskapet vil ha med å opprettholde manuelle prosesser rundt avlesning. Gjelder ikke kunder der vi ikke oppnår kontakt med måler eller kunder vi ikke har rukket å besøke.

Myndighetene (NVE) har vedtatt innføringen av automatisk strømmåling. For enkelte kunder er det av forskjellige årsaker innvilget midlertidig fritak for montering av automatisk strømmåler med kommunikasjonsenhet. Disse må betale for lovpålagt kontroll av strømmåleren sin.

Les mer om gebyret hos NVE: https://www.nve.no/stromkunde/gebyr-for-manuell-avlesing/

Slik er BKKs gebyr utregnet, spesifisert kostnad pr. måler, pr. år:

Avtalebooking, kontrollavlesning, transport tur/retur kunde kr 1.020,-
Administrativt arbeid knyttet til registrering, fakturering og korreksjoner kr 695,-
Ekskl. mva. kr 1.715,-
Inkl. mva. kr 2.143,75

BKK fakturerer kr 2.000,-

Dette er et gjennomsnitt av hva det koster å ha kunder uten målere med kommunikasjon, og som det ikke er riktig å belaste andre nettkunder.

NVE har anbefalt et gebyr på mellom 500 – 2000 kroner. De fleste nettselskaper vi kjenner til, har beregnet kostnadene til å være høyere enn 2000 kroner. BKKs gebyr på 2000 kr er inkludert mva, så kr. 1715,- er det man kan sammenligne med antydningene som kom fra NVE og andre nettselskaper.

Jeg vil ikke ha AMS-måler med kommunikasjonsenhet, hvorfor betale for noe vi aldri har betalt for før?

Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Regelverket gir nettselskapene anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom gebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene.

Hvorfor må BKK lese av når de ikke gjorde det tidligere?

For kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må nettselskapet håndtere data som blir avlest manuelt og ha rutiner for å kontrollere at data som er sendt inn manuelt er riktige. Nettselskapet kan da beslutte at det er nødvendig å gjennomføre kontrollavlesing hos de kundene som ikke har installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet.