Vi bygger om luftledning mellom Breivik og Litlesotra i Sotrasambandet

I forbindelse med utbygging av Sotrasambandet, har BKK Nett fått konsesjon til å oppgradere og legge ny kraftledning mellom Breivik og Litlesotra i tunnel.

Statens vegvesen bygger ny veiforbindelse mellom Bergen og Fjell kommuner, kalt Sotrasambandet.  Det skal blant annet bygges ny bro, og deler av veitraséen går i samme trasé som dagens kraftledning.

BKK Nett har derfor fått konsesjon av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til å bygge dagens luftledning mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner om til et kabelanlegg. 

Dersom det skulle det være behov for å komme i kontakt med Statens vegvesen i forbindelse med
prosjektet Sotrasambandet–flytte høyspentlinjer i sommer, så har Statens vegvesen opprettet en prosjekttelefon for Sotrasambandet: 476 85 804

Les mer

  1. Den nye kabelen på 4,5 km vil bli lagt i tunnel, og festes under dagens Sotrabru.
  2. Ni kraftmaster på denne strekningen vil bli revet når det nye anlegget er ferdig.
  3. Anleggsperiode: ca. 2 år fra byggestart.

Folkemøte om Sotrasambandet

Vel 100 beboere og andre interesserte møtte til folkemøte om Sotrasambandet 29. og 30. mai 2018, der Statens vegvesen informerte om arbeidet som skal gjøres fremover. BKK Nett starter strekking av nye kabler i 2020.

15. mai i år kom vedtak om bygging av ny Rv. 555 med firefelts hovedvei og ny bro til Sotra.  Dagens Sotrabru fra 1971 er dimensjonert for 12 000 biler i døgnet. I dag kjører det over 30 000 biler over broen hver dag, og trafikale utfordringer er hovedårsaken til utbyggingen.

Den nye broen til Sotra går i samme trasé som dagens 132 kV og 300 kV kraftlinje mellom Breivik og Litlesotra. Kraftlinjen må derfor flyttes. 
Det skal etableres to kabeltuneller og egen føringsvei under eksisterende Sotrabru for de nye kablene.  Strekking av kablene vil etter planen starte opp 1. kvartal 2020. Når det nye kabelanlegget er ferdig vil ni av dagens kraftmaster på denne strekningen bli revet.

De nye kablene vil bli lagt i tunnel mellom Breivik og Drotningsvik, og mellom Knarrevik og Litlesotra. Fra tunnelene vil de bli ført opp under dagens Sotrabru via sjakter, og kablene vil ligge i kasser under selve broen. På Breivik vil det bygges nytt muffeområde, og på Litlesotra vil det bygges en ny kabelkjeller inne på 300kV-stasjonen og den eksisterende reaktoren der vil bli byttet.

Det var stort engasjement blant de fremmøtte, og mange spørsmål dreide seg om anleggsarbeidet som starter opp nå i juni, blant annet hensyn til trafikanter, støy, støv fra anleggstrafikk og varsling ved sprenging. Første del av Sotrasambandet med ny firefelts vei inkludert ny bro er planlagt ferdig ved årsskiftet 2024/25.