Installatørtjenester

eSogs

Program for installatører som skal bestille strøm- og stikkledningetjenester fra BKK.

Prisliste for nettrelaterte tjenester, pr. 01.03.2019

Melding om installasjonsarbeid

Ved melding om installasjonsarbeid må kravene i "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr" (FEK) oppfylles.

Se: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

"Melding om installasjonsarbeid" med veiledning og samleskjema.
Last ned meldeskjema [.pdf - 85 kB] »

Ferdig utfylt skjema kan sendes på e-post til: installatorkontakt@bkk.no
eller i post til: BKK Nett AS v/Installatørkontakt, Postboks 7050, 5020 Bergen.

Stikkledninger

En stikkledning er forbindelsen fra nettselskapets fordelingsanlegg frem til tilknytningspunktet for anleggseier eller brukers anlegg. Stikkledningen er en del av BKKs nett.
Forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som tilknyttes distribusjonsnettet, reguleres av våre standard tilknytningsvilkår. Som det fremgår av tilknytningsvilkårene avgjør nettselskapet hvordan stikkledningen skal fremføres, dens plassering og hvilken art og dimensjon den skal ha.

BKK har rett til å fremføre og vedlikeholde nettet. Dette skal foregå med minst mulig ulempe for grunneier. Vi tilstreber kortest mulig stikkledninger.

BKK Nett har ansvar for drift og vedlikehold av alle stikkledninger frem til grensesnittet.

Tilknytning av boligbygg:
NEK 399-1 er en norm utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komité og spesifiserer metoder for tilknytning av installasjoner i boligbygg til distribusjonsnett og elektronisk kommunikasjonsnett. Normen definerer grensesnittet mellom elinstallasjoner i boligbygg mot nettselskapets fordelingsanlegg. Definisjonen boligbygg omfatter også fritidsboliger.

REN har med utgangspunkt i NEK 399-1 utarbeidet RENblad 4100 som gir en praktisk beskrivelse av krav til utførelse av arbeid ved kundetilknytninger for boligbygg, og viser også prinsippskisser for ulike løsninger for kundetilknytning.

BKK Netts praksis:

  • RENblad 4100 beskriver grensesnitt for henholdsvis «eneboligprinsippet» og «blokkprinsippet».
  • For anlegg som utføres i henhold til "blokkprinsippet" og med en hovedtavle som forsyner flere boenheter, sørger BKK Nett for å føre frem stikkledningskabel/kabler til grensesnittet, slik det er angitt i RENblad 4100.
  • For anlegg som utføres i henhold til "eneboligprinsippet" sørger BKK Nett for å etablere nødvendig fordelingsnett frem til og med fordelingsskap. Kostnadene med etablering av fordelingsnettet er grunnlag for beregning av anleggsbidrag. Fordeling av anleggsbidraget for disse anleggene beregnes av BKK Nett og faktureres den enkelte kunde eller utbygger. BKK Nett har også ansvar for fremføring av stikkledning til kundens tilknytningsskap, men overlater normalt utførelsen av dette arbeidet til kundens elinstallatør. Kostnadene med fremføring av stikkledningen skal i sin helhet dekkes av kunden i form av anleggsbidrag, og faktureres kunden direkte av kundens elinstallatør. Elinstallatøren skal levere samsvarserklæring for arbeidet med legging av stikkledningen til BKK Nett. Stikkledninger blir ikke tilkoblet før det er levert samsvarserklæring. Standard stikkledningskabel for tilknytninger etter "eneboligprinsippet" i BKK Netts forsyningsområde er 4x25Al type TFXP.

NELFO og REN har utarbeidet en brosjyre som beskriver tre alternativer for utforming av grensesnittskap (tilknytningsskap).

Tilknytningsskap skal som standard utstyres med lås som kan åpnes eller lukkes ved bruk av trekantnøkkel. Dersom kunden ønsker det kan tiknytningsskapet alternativ utstyres med låssylinder. Låssystemet må være av type EVVA ICS.

Tilknytning av øvrige anlegg, næringskunder m.m.:

  • For tilknytning av andre anlegg enn boligbygg gjelder i hovedsak de samme prinsippene som angitt for tilknytning av boligbygg.
  • For tilknytning av anlegg hvor kortslutningsvernet er mindre enn eller lik 160A, følger vi samme praksis som for "eneboligprinsippet", med unntak av kravet om tilknytningsskap.
  • For tilknytning av anlegg hvor kortslutningsvernet er større enn 160A gjelder de samme grensesnittene som angitt for "blokkprinsippet".

Har du spørsmål om stikkledninger?
Kontakt oss på e-post installatorkontakt@bkk.no eller tlf. 55 12 84 99

Krav til målepunkt tilhørende BKK Nett

Her finner du krav til høyspent- og lavspentmåling, kontaktpersoner og annen relevant informasjon.
Se kontaktpersoner forvaltning og dialog her

Se krav til tilrettelegging for AMS i  nye og ombygde elanlegg

Høyspentmåling
Fra november 2013 bruker BKK RENblad 4010 og – 4011 som er nye bransjeretningslinjer for krav til måling i høyspenningsanlegg. Hensikten med dette er å sikre lik utførelse og kvalitet gjennom en felles bransjenorm på nasjonalt nivå.

For å få tilgang til RENblad for måling i høyspenningsanlegg må installatører inngå avtale om installatør-produkt. Det gjøres ved innlogging på www.ren.no.

Lavspentmåling
Fra 1. januar 2011 bruker BKK RENblad i 4000 serien som er nye nasjonale retningslinjer for krav til måling i lavspentanlegg. Hensikten med dette er å sikre lik utførelse og kvalitet gjennom en felles bransjenorm på nasjonalt nivå.
Krav til lavspentmåling finner du her: RENblad 4000

Åpne for energidata fra AMS målers HAN-port til lokale energistyrings-/smarthus systemer m.v må kunde selv be om på mail til : Kundepost@bkk.no, og med emnefelt merket: HAN port ny AMS måler ønskes åpnet. Det må oppgis måler ID: xxxxx. . . (16 siffer på måler) eller (Målepunkt ID: xxx. . . (8 siffer, se faktura) og anleggets adresse.

Installasjon for lading av elbiler