Nettleiepriser

Myndighetene bestemmer hvor mye vi kan ta inn i nettleie.

Siden BKK Nett har monopol innen et gitt geografisk område, er aktiviteten i selskapet nøye regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter blant annet hvor mye vi kan ta inn i nettleie.

I tillegg til å betale nettleie til oss for å transportere strømmen til deg, må du inngå en avtale med en kraftleverandør om kjøp av selve strømmen. Kraftleverandør står du fritt til å skifte så ofte du ønsker.

Hovedsikringene bestemmer
Størrelsen på anleggets hovedsikringer avgjør om strømforbruket avregnes etter energi- eller effekttariffer. Anlegg med hovedsikringer under 125 A er energimålt.

Nye energitariffer fra 1. juli 2017

Anlegg med hovedsikringer under 125 A (ampere) blir energimålt. Dette gjelder de fleste privatkunder.

   Privatkunder 1  Næringskunder 2
 Årlig fastbeløp  2050 kr  1640 kr
 Forbruksavhengig ledd  42,15  øre/kWh  16,4 øre/kWh

Nettleien for energimålte består av to deler:

  1. Årlig fastbeløp
  2. Forbruksavhengig ledd

1) Prisene for privatkunder er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og MVA.
2) For næringskunder kommer avgift til Enova 800 kr pr år, forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og MVA i tillegg.

Nye effekttariffer fra 1. juli 2017

Anlegg med hovedsikringer lik eller over 125 A (ampere) blir effektmålt.

 

Effektforbruket avregnes etter høyeste registrerte effektuttak i måneden.

Nettleien for effektmålte består av tre deler:

  1. Årlig fastbeløp
  2. Forbruksavhengig ledd basert på energiforbruk (kWh)
  3. Forbruksavhengig ledd basert på effektforbruk (kW)

Avgifter

En stor del av det du betaler til oss består av avgifter som myndighetene har pålagt oss å kreve inn.

I tillegg til merverdiavgift, betaler du 16 øre per kWh i forbruksavgift for strømmen du bruker og avgift til det offentlige energifondet Enova på 1 øre per kWh.

Enova-avgiften for næringskunder er på 800 kroner per år.

 

Avgiftene til myndighetene består av

  1. Forbruksavgift til staten
  2. Merverdiavgift (MVA)

Leveringsplikt

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en strømavtale med en kraftleverandør, er vi pålagt av myndighetene å levere strøm til deg i henhold til regelverket for såkalt leveringsplikt. Dette er en midlertidig ordning for deg, hvor prisen er høyere enn hva kraftleverandører tilbyr.

Flere tariffer

Teknisk tariff
Teknisk tariff (O4L) tildeles frittstående anlegg som ikke enkelt kan kobles sammen med øvrig forbruk i bolig, fritidsbolig eller næringslokale, og hvor det årlige forbruket er under 8 000 kWh. Pristypen er ment for anlegg som lys, pumper, naust, individuelle elbilladepunkt i fellesgarasjer, o.l.

Tariffen kan ikke tildeles bolig (inkl. hybel) eller fritidsbolig.

Årlig fastbeløp:  900 kr
Forbruksavhengig ledd 52,9 øre per kilowattime

Prisene er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og MVA. Det er kundens eget ansvar å be om denne tariffen for anlegget sitt.  Kunder som tidligere hadde tariff for umålte anlegg (NA1) og teknisk tariff (ONU) har blitt tildelt O4L-tariffen. 

 

Blokktariff

Bor du i et bygg med minst ti boenheter kan du få lavere fastbeløp enn en ordinær kunde dersom boenhetene er tilknyttet strømnettet gjennom samme tilknytningspunkt.

Årlig fastbeløp 1 375  kroner
Forbruksavhengig ledd 42,15  øre per kilowattime

Prisene er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og MVA.

 

Elektrokjel - tariff for fleksibelt forbruk

Dersom du/dere har elektrokjel og avtale om utkobling, betales det lavere nettleie mot at nettselskapet når som helst kan koble ut strømtilførselen til elektrokjelen ved behov. Dette gjelder i situasjoner med redusert nettkapasitet, som for eksempel når belastningen i strømnettet er høy. Ved å koble ut kunder med slik avtale, kan det frigjøres overføringskapasitet i strømnettet.

Hvert år tester vi utkobling av elektrokjeler.
Tirsdag 1. november 2016 gjennomførte vi en vellykket test av elektrokjelene. Våre kunder ble varslet om utkoblingen pr. brev, på SMS og/eller e-post. 

Spørsmål kan sendes til e-post: utkoblbart@bkk.no

 

Sesongvariabel tariff

Du kan inngå avtale om sesongvariabel tariff for et anlegg som for eksempel er stengt deler av året eller som av andre grunner har et uvanlig forbruksmønster.

Årlig fastbeløp 2050 kroner
Forbruksavhengig ledd, sommer 34,15 øre/kWh
Forbruksavhengig ledd, vinter 46,79 øre/kWh

Prisene er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og MVA.
Sommer er fra 1. april til 30. september.

 

Innmatingstariff for produksjon
For innmating av kraft består tariffen av ett fastledd og ett energiledd. Innmatingstariffen i sentralnettet er retningsgivende for fastleddet ved innmating også i regional- og distribusjonsnett.

 Energileddet beregnes individuelt for hvert enkelt tilknytningspunkt og fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i tilknytningspunktet.

 Mer informasjon om innmatingstariffen i sentralnettet finner du på Statnett sine websider.

Stenging

Dersom du har behov for å midlertidig stenge et anlegg må det betales et gebyr på 2 000 kroner dersom åpningen av anlegget skjer mindre enn ett år etter at det ble stengt.

Stenging av anlegg som skal stå stengt i mer enn ett år stenges og åpnes kostnadsfritt.

Plusskunder

En plusskunde er en kunde som selv produserer strøm som dekker hele eller deler av strømforbruket, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet.

En plusskunde vil også ta ut strøm fra nettet for å dekke forbruket sitt, og for dette betales ordinær nettleie:

Fastbeløp per år 2050 kroner
Forbruksavhengig ledd for strøm hentet ut via strømnettet 42,15 øre/kWh

Det forbruksavhengige leddet inneholder avgift til Enova (1 øre/kWh), forbruksavgift til staten (16,32 øre per kWh) og merverdiavgift. Enovaavgiften for næringskunder er 800 kroner per år per anlegg.

Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder. 

Kundeservice