Nettleiepriser

Ved å drive effektivt og holde kostnadene nede, har BKK fortsatt en av landets laveste nettleier. Målet vårt er å ha en mest mulig stabil nettleie til våre kunder.

Siden BKK Nett har monopol innen et gitt geografisk område, er aktiviteten i selskapet nøye regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter blant annet hvor mye vi kan ta inn i nettleie.

NVE har utarbeidet en  nettleiestatistikk fra alle nettselskap i Norge. For å få en riktig sammenligning, er det kolonnen helt til høyre (Omregnet øre/kWh (ink.) som må sammenlignes.

I tillegg til å betale nettleie til oss for å transportere strømmen til deg, må du inngå en avtale med en kraftleverandør om kjøp av selve strømmen. Kraftleverandør står du fritt til å skifte så ofte du ønsker.

Hovedsikringene bestemmer
Størrelsen på anleggets hovedsikringer avgjør om strømforbruket avregnes etter energi- eller effekttariffer. Anlegg med hovedsikringer under 125 A er energimålt.

Energitariffer fra 1. januar 2019

Anlegg med hovedsikringer under 125 A (ampere) blir energimålt. Dette gjelder de fleste privatkunder.

   Privatkunder 1  Næringskunder 2
 Årlig fastbeløp  2050 kr  1640 kr
 Forbruksavhengig ledd  41,54 øre/kWh  16,4 øre/kWh

 

Nettleien for energimålte består av to deler:

  1. Årlig fastbeløp
  2. Forbruksavhengig ledd

1) Prisene for privatkunder er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (15,83 øre per kWh) og MVA.
2) Enova-avgiften for forbruk som ikke går til husholdningsformål er 800 kroner per år. Forbruksavgift til staten (15,83 øre per kWh) og MVA i tillegg.

Effekttariffer fra 1. januar 2019

Anlegg med hovedsikringer lik eller over 125 A (ampere) blir effektmålt.

 

Effektforbruket avregnes etter høyeste registrerte effektuttak i måneden.

Nettleien for effektmålte består av tre deler:

  1. Årlig fastbeløp
  2. Forbruksavhengig ledd basert på energiforbruk (kWh)
  3. Forbruksavhengig ledd basert på effektforbruk (kW)

Avgifter

En stor del av det du betaler til oss består av avgifter som myndighetene har pålagt oss å kreve inn.

I tillegg til merverdiavgift, betaler du 15,83 øre per kWh i forbruksavgift for strømmen du bruker og avgift til det offentlige energifondet Enova på 1 øre per kWh.

 Enova-avgiften for forbruk som ikke går til husholdningsformål er 800 kroner per år.

 

Avgiftene til myndighetene består av

  1. Forbruksavgift til staten
  2. Merverdiavgift (MVA)

Leveringsplikt

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en strømavtale med en kraftleverandør, er vi pålagt av myndighetene å levere strøm til deg i henhold til regelverket for såkalt leveringsplikt. Dette er en midlertidig ordning for deg, hvor prisen er høyere enn hva kraftleverandører tilbyr.

Flere tariffer

Teknisk tariff
Teknisk tariff (O4L) tildeles frittstående anlegg som ikke enkelt kan kobles sammen med øvrig forbruk i bolig, fritidsbolig eller næringslokale, og hvor det årlige forbruket er under 8 000 kWh. Pristypen er ment for anlegg som lys, pumper, naust, individuelle elbilladepunkt i fellesgarasjer, o.l.

Tariffen kan ikke tildeles bolig (inkl. hybel) eller fritidsbolig.

Årlig fastbeløp:  900 kr
Forbruksavhengig ledd 41,54 øre per kilowattime

Prisene er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (15,83 øre per kWh) og MVA. Det er kundens eget ansvar å be om denne tariffen for anlegget sitt.  Kunder som tidligere hadde tariff for umålte anlegg (NA1) og teknisk tariff (ONU) har blitt tildelt O4L-tariffen. 

 

Blokktariff

Bor du i et bygg med minst ti boenheter kan du få lavere fastbeløp enn en ordinær kunde dersom boenhetene er tilknyttet strømnettet gjennom samme tilknytningspunkt.

Årlig fastbeløp 1 375  kroner
Forbruksavhengig ledd 41,54  øre per kilowattime

Prisene er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (15,83 øre per kWh) og MVA.

 

Tariff for fleksibelt forbruk 

For kunder med forbruk som er fleksibelt og kan kobles fra nettet i kortere eller lengre perioder, kan det inngås avtale om at nettselskapet kan koble ut forbruk dersom nettselskap har behov for dette.  Dette kan for eksempel være i situasjoner der belastningen i strømnettet er høy. Ved å koble ut kunder med slik avtale frigjøres overføringskapasitet i strømnettet. Kunder som bidrar med slik fleksibilitet gis en rabatt i tariffen.

Rabatten for fleksibelt forbruk gis på tariffens effektledd, og avhenger av hvor lenge forbruket kan kobles ut.

Momentan utkobling, ubegrenset utkoblingstid  50 % rabatt
Momentan utkobling, maks 14 dager utkoblingstid pr år                                                                      40 % rabatt
Momentan utkobling, maks 4 timer utkoblingstid pr døgn 25 % rabatt

Fastledd, forbruksavhengig ledd og avgifter betales som for ordinært forbruk.

Alle kunder med avtale om fleksibelt forbruk inngår i en årlig test utkobling. Kunder blir varslet om utkoblingen pr. brev, på SMS og/eller e-post.  Har du spørsmål til avtalen kan de sendes til e-post: utkoblbart@bkk.no

 

Sesongvariabel tariff

Du kan inngå avtale om sesongvariabel tariff for et anlegg som for eksempel er stengt deler av året eller som av andre grunner har et uvanlig forbruksmønster.

Årlig fastbeløp 2050 kroner
Forbruksavhengig ledd, sommer 33,54 øre/kWh
Forbruksavhengig ledd, vinter 46,175 øre/kWh

Prisene er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (15,83
øre per kWh) og MVA.
Sommer er fra 1. april til 30. september.

 

Innmatingstariff for produksjon
For innmating av kraft består tariffen av ett fastledd og ett energiledd. Innmatingstariffen i sentralnettet er retningsgivende for fastleddet ved innmating også i regional- og distribusjonsnett.

 Energileddet beregnes individuelt for hvert enkelt tilknytningspunkt og fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i tilknytningspunktet.

 Mer informasjon om innmatingstariffen i sentralnettet finner du på Statnett sine websider.

Stenging

Dersom du har behov for å midlertidig stenge et anlegg må det betales et gebyr på 2 000 kroner dersom åpningen av anlegget skjer mindre enn ett år etter at det ble stengt.

Stenging av anlegg som skal stå stengt i mer enn ett år stenges og åpnes kostnadsfritt.

Plusskunder

En plusskunde er en kunde som selv produserer strøm som dekker hele eller deler av strømforbruket, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet.

En plusskunde vil også ta ut strøm fra nettet for å dekke forbruket sitt, og for dette betales ordinær nettleie:

Fastbeløp per år 2050 kroner
Forbruksavhengig ledd for strøm hentet ut via strømnettet 41,54 øre/kWh

Det forbruksavhengige leddet inneholder avgift til Enova (1 øre/kWh), forbruksavgift til staten (15,83 øre per kWh) og merverdiavgift. Enova-avgiften for forbruk som ikke går til husholdningsformål er 800 kroner per år.

Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder. 

Kundeservice