Plusskundeordningen

En plusskunde er en kunde som produserer strøm til eget forbruk, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet. For å være plusskunde er det en forutsetning at det installeres en måler som kan registrere energiflyten i begge retninger. 

Plusskundeordningen ble innført som en frivillig prøveordning av Norges vassdrags- og energidirektorat i 2010. Direktoratet har nå kommet med et nytt regelverk for plusskunder, men utformingen av ordningen er stort sett lik som under prøveordningen. 

En plusskunde er en kunde som produserer strøm til eget forbruk, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet. Forutsetningen for å være plusskunde er at det ikke på noe tidspunkt mates inn mer enn 100 kW i strømnettet. Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses kunden som en ordinær kraftprodusent, og andre vilkår gjelder.

Plusskundene skal betale ordinær nettleie for alt forbruk (uttak) som alle andre privatkunder. Eventuell overskuddskraft som mates inn i nettet blir per i dag kjøpt av oss til gjeldende områdepris (månedssnitt) på Nord Pool Spot, men NVE har i den nye plusskundeforskriften krevd at det er kundens kraftleverandør som skal kjøpe denne kraften.

 Alle som leverer strøm inn på vårt strømnett må betale en innmatingstariff, men plusskunder er i motsetning til ordinære produsenter fritatt for fastleddet i innmatingstariffen. Plusskunders innmatingstariff består derfor kun av et energiledd. Energileddets størrelse avhenger av den gjeldende marginaltapssatsen i strømnettet, områdeprisen og netto innmating i strømnettet, og er derfor ikke fast. 

Per dags dato er energileddet i innmatingstariffen for plusskunder negativt, det vil si at vi i tillegg til å betale for strømmen som mates inn, betaler et beløp per innmatet kWh. Årsaken til dette er antagelsen om at det lave produksjonsvolumet fra plusskunder bidrar til å redusere marginaltapet i nettet snarere enn å øke det. 

Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Tekniske krav til produksjonsanlegg i lavspenningsnettet
For at forbrukskunder som installerer produksjonsanlegg bak sine tilknytningspunkt ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder eller redusert sikkerhet for de som jobber i nettet, stiller BKK Nett noen krav til kunden og installasjonen.

  • Det stilles krav om at produksjonsanlegget skal kobles automatisk bort fra nettet dersom det oppstår en strømstans i nettselskapets nett. Anlegget skal da bli liggende utkoblet til normal strømforsyning er opprettet i nettselskapets nett.
  • For produksjonsanlegg opp til 25 kW er det REN-blad 0342 som gir de gjeldendende tekniske retningslinjer for anleggets egenskaper. REN-blad sendes ut ved henvendelse til nettselskapet om dette.
  • Det installerte utstyret skal være sertifisert etter tysk norm VDE 4105-2011 eller europeisk norm EN 50438:2013.
  • Når anlegget er installert skal kundens benyttede installatør sende inn melding om dette til nettselskapet. Med i meldingen skal underlag om sertifisering ligge.
  • Det er kundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet.

 

 

 Ta kontakt med oss om du har flere spørsmål vedrørende plusskundeordningen.