Styrets revisjonsutvalg

Styret i BKK AS har et revisjonsutvalg som ble etablert i 2008.

Styret velger tre medlemmer blant styrets medlemmer. Ett av medlemmene velges blant ansattrepresentantene. Utvalgets leder utpekes av styret for en periode på to år. Revisjonsutvalget møtes minst 5 ganger i året.

Revisjonsutvalgets formål, oppgaver og funksjon er i samsvar med norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Revisjonsutvalget gjennomgår blant annet utkastene til kvartals- og årsregnskapene før fremleggelse og godkjenning i styret. I sin gjennomgang av regnskapene har utvalget drøftinger med ledelsen, internrevisjon og ekstern revisor.

En av revisjonsutvalgets oppgaver er å påse at konsernet har uavhengig og effektiv intern og ekstern revisjon. Minst en gang i året har utvalget møte med revisor uten tilstedeværelse fra administrasjonen.

Instruks for styrets revisjonsutvalg i BKK finner du her