BKKs personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

BKKs personvernerklæring

Det er de ulike selskapene i BKK-konsernet som har ansvaret for behandlingen av personopplysninger i BKK. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter, med hvilket formål og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Alle selskapene i BKK-konsernet behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, i markedsføring og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.bkk.no. Her finner du en oversikt over alle selskap i BKK-konsernet:

Selskapslederne i BKK er hovedansvarlige for behandlingen av personopplysningene av BKKs registrerte. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av BKKs etterlevelse av personvernregelverket er delegert til sikrings- og beredskapssjef i BKK.

Hvilke opplysninger behandler vi?

BKK behandler personopplysninger …
… om ansatte i forbindelse med personaladministrasjon (CV-er, forespørsler, rekrutteringsprosesser, m.m).
… om kunder for å oppfylle kundeavtaler (nettleieavtaler, kundedialog, grunneieravtaler, ladetjenester, m.m.)
… om kunder og andre interessenter i markedsføring og tjenestesalg (tilbud, samtykke, kundearrangementer, m.m.)
… som ledd i BKKs kontrolltiltak (revisjoner, internkontroll m.m.)

Hvordan behandler vi personopplysninger?

Bruk av databehandlere
BKK inngår databehandleravtale med alle selskaper som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Eventuell overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS vil reguleres av den enkelte databehandleravtalen.

Informasjonskapsler og cookies
BKK benytter seg av informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. For å logge deg på Min side på bkk.no må du akseptere informasjonskapsler.

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at de ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer informasjonskapsler.
Ved å bruke våre nettsider samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

Personlige opplysninger
I noen tilfeller trenger vi opplysninger som for eksempel navn, kontaktopplysninger og adresse. Personlige opplysninger brukes bare av oss selv til å svare på din direkte forespørsel, utføre en ordre eller gi deg tilgang til f.eks. Min side. Når vi ber om denne type opplysninger, vil vi fortelle deg hva vi skal bruke dem til.

Webstatistikk
Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra og på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Dataene som samles inn benyttes for å forbedre nettstedets funksjonalitet og brukervennlighet. Data blir som hovedregel ikke delt med tredjepart. Unntak fra dette kan være ved at vi får bistand av digital leverandør med nødvendig teknisk og faglig bistand for å sikre optimal drift av nettstedet.

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Facebook login på BKK SosialEnergi
Facebook driftes av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Du kan logge på tjenesten vår BKK SosialEnergi med autentiseringstjenesten Facebook Login for å gi din stemme. Denne tjenesten vil bekrefte identiteten din og gi deg et valg om å dele personopplysninger med oss for at vi får registrert din stemme.

Lagringstid og sletterutiner
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har.

Sikkerhetstiltak i BKK
BKK gjør nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger. Dersom BKK lagrer personopplysninger om deg, har du rett til å få vite hvilke sikkerhetstiltak som benyttes, så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten til opplysningene.

Hvilke rettigheter har du?

Dine rettigheter
BKKs behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene

Rett til innsyn
Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger BKK har lagret om deg. Dersom du er registrert i BKKs systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger
Dersom BKK behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at BKK skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. BKK skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger.
BKK skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. BKK skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.
Forespørsler om innsyn, retting og sletting, håndteres av BKKs kundeservice. Henvendelser kan rettes til kundepost@bkk.no eller telefon 55 12 70 00

Personvernombud
BKK har et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.
Har du noen spørsmål eller innsigelser til BKKs behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombud@bkk.no

Endringer i personvernerklæringen
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på nettsiden 7 dager før de iverksettes.