Forpliktelser og retningslinjer

Arbeid i nærheten av strømnettet

Generelt

 • Alt av gravearbeid krever gravemelding fra Geomatikk. Med gravearbeid menes også, boring, spunting, sprenging, pigging, nedsetting av stolper og liknende.
 • Ta alltid kontakt med BKK eller Geomatikk ved usikkerhet.
 • Alt av planlagt avdekking av våre kabler skal være godkjent av BKK i god tid før jobben utføres.
 • Våre kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.
 • Dersom arbeidet forårsaker skade på våre anlegg, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader vi blir påført.

Kontakt oss på telefon 55 12 70 00 (hele døgnet), eller 55 12 98 38 (ved akutt skade) for å melde skade til Nettsentralen.

Skal du grave, sprenge eller benytte kraner, betongpumpebiler, maskiner eller redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer, skal BKK alltid kontaktes på forhånd for å anvise nødvendige sikringstiltak.

Kabler

 • Ved påvisning må arbeid ikke igangsettes før påvising er utført av Geomatikk og oppdatert kart for BKK sine kabelanlegg er mottatt.
 • Det er tillatt å grave ned til dekkplater/dekksteiner. Avdekking av kabler, fjerning av dekkplater, dekkstein og sand skal alltid godkjennes på forhånd og avtales med BKKs regionskontor.
 • Regionskontorene i BKK trenger inntil 4 virkedager på å svare på henvendelser. Etter 4 virkedager vil kunden bli kontaktet og avtale om videre oppfølging vil bli inngått. Vær obs på at omlegginger i nettet kan ta lang tid å planlegge/utføre.

Kontakt regionskontorene per e-post:

Region Midt: overvakingtilsynmidt@bkk.no (Åpner epostklient)

Region Sør/Vest: overvakingtilsynsorvest@bkk.no (Åpner epostklient)

Region Nord: overvakingtilsynnord@bkk.no (Åpner epostklient)

Transmisjonsnett: BKKN-anleggsforvaltning@bkk.no (Åpner epostklient)

Se kart over regioner(pdf, 2,02 MB) (fil lastes ned)

Høyspenningslinjer

Det vil kunne oppstå livsfarlige situasjoner dersom wire, kran, eller gravemaskiner kommer for nær en høyspentlinje. Overslag kan skje uten direkte berøring av linjen. Det er under ingen omstendigheter tillatt å sette opp anleggsmaskiner nær ved eller under linjer slik at de kan nå inn på spenningsførende anleggsdel.

Felling av trær i nærheten av høyspentlinje skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med BKK når du skal felle trær nær strømlinjer.

Forpliktelser ved annleggsarbeid nær våre kabelanlegg

Med anleggsarbeid menes graving, boring, spunting, sprenging, pigging, nedsetting av stolper eller liknende.

Er du ansvarlig for slikt anleggsarbeid, forplikter du deg til å overholde følgende retningslinjer:

 • Anleggsarbeidet må ikke begynne før gravemeldingstjenesten i Geomatikk er kontaktet og gravemelding er mottatt.
 • Dersom arbeidet kommer i konflikt med kabler som ikke er nøyaktig inntegnet på kart, må kablene påvises før gravearbeidet starter. Denne vurderingen tas i samarbeid med graveentreprenør og gravemeldingstjenesten hos Geomatikk.
 • Hvis arbeidet gjør at kabler må f.eks. avdekkes, kobles ut eller undergraves, må BKK kontaktes i god tid før oppstart!

Anleggsarbeid i nærheten av BKK sine kabler under graving kan medføre livsfare!

 • Diverse kontaktopplysninger finnes i vedlegg til gravemeldingen.
 • Eventuelle kabler blir påvist med punkter i terrenget og/eller som mål på en kartskisse.
 • Punktene/målene refererer til kabeltraseens midtlinje.
 • Vær oppmerksom på at kablenes dybde ikke oppgis, siden terrenghøyden kan være forandret uten netteiers vitende.
 • Stikkledninger og veilys er i mange tilfelle ikke innmålt. Disse må påvises der det er usikkerhet knyttet til trase.
 • Geomatikk utfører påvisingstjeneste for å sikre at entreprenører og andre ikke skader de ledninger som er «aktive» og som skal sikres. BKK kan bli ansvarlig for merkostnader som følge av manglende påvisning av de kabler som skal sikres, men ikke for de ledninger som ligger i grunnen og som ikke skal sikres. BKK sin meldetjeneste omfatter ikke de kasserte kablene. Dette vil ofte være gamle kabler som ikke er inntegnet i kartsystemet.

Følgende regler må overholdes for din egen og andres sikkerhet:

 • Anleggsarbeid i nærheten av kabler må utføres med største forsiktighet, og anleggsfirmaet er ansvarlig for eventuelle skader som måtte bli påført netteiers anlegg.
 • Det er tillatt å grave ned til dekkplater/dekksteiner. Avdekking av kabler skal alltid på forhånd godkjennes av, og avtales med, netteier eller person godkjent av netteier.
 • Kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.
 • Det er forbudt å benytte kablene som understøttelsespunkt for stillaser, forskalinger eller liknende.
 • Igjenfylling over kablene skal utføres i henhold til netteiers anvisninger og retningslinjer.
 • Viser det seg at påvisning eller kart ikke stemmer, må BKK kontaktes for innmåling av kabelanlegget før grøften fylles igjen.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på netteiers anlegg og/eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som netteier blir påført. Etter blottlegging og eventuell nødvendig flytting, skal kabelen uten unødig opphold dekkes med sand, halvrør eller isolasjonsplater. Arbeidsstedet skal ikke forlates uten at blottlagte kabler er tilfredsstillende beskyttet.
Kontakt BKK for mer informasjon.

Hovedentreprenørens ansvar og forpliktelser ved bruk av underentreprenør.

Dersom det benyttes underentreprenør til anleggsarbeid i nærheten av kabelanlegg, må hovedentreprenøren be underentreprenøren bestille egen kabelpåvisning. Hovedentreprenøren må forsikre seg om at kabelpåvisning er bestilt av underentreprenøren. Utførende entreprenør er ansvarlig for eventuelle skader som påføres kabelanlegget.

Høyspentlinjer

Skal det graves, sprenges eller benyttes kraner, maskiner eller redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer, skal netteier alltid kontaktes på forhånd for å anvise nødvendige sikringstiltak.