Forpliktelser og retningslinjer

Arbeid i nærheten av strømnettet

Generelt

 • Alt av gravearbeid krever gravemelding fra Geomatikk. Med gravearbeid menes også, boring, spunting, sprenging, pigging, nedsetting av stolper og liknende.
 • Ta alltid kontakt med BKK eller Geomatikk ved usikkerhet.
 • Alt av planlagt avdekking av våre kabler skal være godkjent av BKK i god tid før jobben utføres.
 • Våre kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.
 • Dersom arbeidet forårsaker skade på våre anlegg, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader vi blir påført.

Kabler

 • Ved usikker trasé må arbeid ikke igangsettes før påvisning er gjennomført av Geomatikk, og oppdaterte kart for BKK sine kabelanlegg er mottatt
 • Når gravemelding er mottatt, er det kun tillatt å grave ned til dekkplater/dekksteiner, uten avtale med BKK
 • Avdekking av kabler, fjerning av dekkplater, dekkstein og sand skal alltid godkjennes på forhånd og avtales med BKKs regionskontor.
 • Regionskontorene i BKK trenger inntil 4 virkedager på å svare på henvendelser. Etter 4 virkedager vil kunden bli kontaktet og avtale om videre oppfølging vil bli inngått. Vær obs på at omlegginger i nettet kan ta lang tid å planlegge/utføre.

Høyspenningslinjer

 • Skal du grave, sprenge eller benytte kraner, betongpumpebiler, maskiner eller redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer, skal BKK alltid kontaktes på forhånd for å anvise nødvendige sikringstiltak. Overslag kan skje uten direkte berøring av linjen. Det er derfor ikke tillatt å sette opp anleggsmaskiner nær ved eller under linjer slik at de kan nå inn på spenningsførende anleggsdel.
 • Felling av trær i nærheten av høyspentlinje skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med BKK når du skal felle trær nær strømlinjer.

Kontakt regionskontorene per e-post:

Region Midt: overvakingtilsynmidt@bkk.no (Åpner epostklient)

Region Sør/Vest: overvakingtilsynsorvest@bkk.no (Åpner epostklient)

Region Nord: overvakingtilsynnord@bkk.no (Åpner epostklient)

Transmisjonsnett: anleggsforvaltning@bkk.no (Åpner epostklient)

Se kart over regioner(PDF, 2,02 MB)(fil lastes ned) (åpnes i nytt vindu)

Kontakt oss på telefon 55 12 71 77 (Åpner telefonklient) (hele døgnet).

Hvis du er entreprenør og har forårsaket akutt skade på BKKs anlegg, ring 55 12 98 38 for å melde skade til BKK.

Forpliktelser ved anleggsarbeid nær våre kabelanlegg

Med anleggsarbeid menes graving, boring, spunting, sprenging, pigging, nedsetting av stolper eller liknende i nærheten av BKK AS sine kabelanlegg. Med anleggsarbeid regnes også rigging/arbeid nær våre linjer (<30 m)

Avdekking av kabler skal alltid på forhånd godkjennes av, og avtales med netteier eller person godkjent av netteier

BKK må alltid ha tilgang til egne nettanlegg. Ved arbeid/lagring som vanskeliggjør dette, skal BKK AS informeres

Er du ansvarlig for anleggsarbeid, forplikter du deg til å overholde følgende retningslinjer

 • Gravearbeid må ikke begynne før gravemeldingstjenesten hos Geomatikk er kontaktet og gravemelding er mottatt.
 • Dersom arbeidet kommer i konflikt med kabler som ikke er nøyaktig inntegnet på kart, må kablene påvises før gravearbeidet starter. Denne vurderingen tas i samarbeid med graveentreprenør og gravemeldingstjenesten hos Geomatikk.
 • Dersom arbeidet kommer i konflikt med kabler/anlegg tilhørende BKK AS, må du sette deg inn i rutiner knyttet til de forskjellige nettnivåer (0,23 til og med 132 kV) beskrevet under «Rutiner som gjelder BKK sine nettanlegg».

Generelt

 • Kontaktopplysninger, se kontaktinfo. Hvis det finnes en prosjektkontakt, bruk denne.
 • Eventuelle kabler blir påvist med punkter i terrenget og/eller som mål på en kartskisse.
 • Punktene/målene refererer til kabeltraseens midtlinje hvis ikke annet er oppgitt.
 • Vær oppmerksom på at kablenes dybde ikke oppgis, siden terrenghøyden kan være forandret uten netteiers vitende.
 • Geomatikk utfører påvisningstjeneste for å sikre at entreprenører og andre ikke skader de ledninger som er «aktive» og som skal sikres. BKK/Geomatikk kan bli ansvarlig for merkostnader som følge av manglende påvisning av de kabler som skal sikres, men ikke for de ledninger som ligger i grunnen og som ikke skal sikres. BKKs sin meldetjeneste omfatter ikke de kasserte kablene. Dette vil ofte være gamle kabler som ikke er inntegnet i kartsystemet.

Anleggsarbeid i nærheten av BKK AS sine anlegg kan medføre livsfare!

Følgende regler må overholdes for din egen og andres sikkerhet

 • Anleggsarbeid i nærheten av kabler må utføres med største forsiktighet, og anleggsfirmaet er ansvarlig for eventuelle skader som måtte bli påført netteiers anlegg.
 • Det er tillatt å grave for hånd, ned til dekkplater/dekksteiner. Avdekking/undergraving av kabler skal alltid på forhånd godkjennes av, og avtales med, netteier eller person godkjent av netteier. Se kontaktinfo.
 • Kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.
 • Det er forbudt å benytte kabler som understøttelsespunkt for stillaser, forskalinger eller liknende.
 • Igjenfylling over kablene skal utføres i henhold til netteiers anvisninger og retningslinjer.
 • Viser det seg at påvisning eller kart ikke stemmer, må BKK kontaktes for innmåling av kabelanlegget før grøften fylles igjen.
 • Etter blottlegging og eventuell nødvendig flytting, skal kabelen uten unødig opphold dekkes med sand, halv-rør eller isolasjonsplater. Arbeidsstedet skal ikke forlates uten at blottlagte kabler er tilfredsstillende beskyttet.

Rutiner som gjelder BKK sine nettanlegg

Høyspenningskabler (1 til og med 22 kV)

Dersom det skal foretas graving/sprenging/boring o.l. må gravemelding alltid innhentes!

Ved konflikt med nettanlegg må BKK AS sitt regionskontor alltid kontaktes per epost i god tid før avdekking e.l. starter. Se kontaktinfo. Gi en så god beskrivelse som mulig av jobb som skal utføres.

Fra henvendelsen er mottatt hos regionskontoret kan det gå opptil 4 arbeidsdager før befaring blir avtalt. Ved omlegginger av kabler, utkobling o.l. vil det gå enda lengre tid før oppdrag kan utføres.

Det må ikke graves med maskin nærmere enn 1,5 meter fra senter av kabeltrase hvis ikke annet er skriftlig avtalt med BKK AS. Det er tillatt å håndgrave ned til dekkplater/steiner. Dekkplater/steiner må ikke fjernes uten avtale med BKK AS. Tildekking etter avtale med regionskontor. Dybde på kabler blir ikke oppgitt siden terrenghøyde kan være forandret uten netteiers vitende.

Lavspenningskabler (0,23 - 1 kV)

For lavspenningskabler 0,23 – 1 kV gjelder samme som for høyspenningskabler 1 til og med 22 kV (Forrige punkt)

Luftnett lavspenning vises ikke på Gravemeldingen. Veilys og stikkledninger er mangelfullt dokumentert. Ved graving på eiendommer med stikkledningskabel inn til hus, anbefales påvisning av kabel.

Høyspenningskabler (45 - 132kV)

Dersom det skal foretas graving/sprenging/boring e.l. må gravemelding alltid innhentes!

Ved konflikt med nettanlegg må BKK Transmisjon alltid kontaktes per epost i god tid før avdekking, boring e.l. starter. Se kontaktinfo

Det skal ikke arbeides nærmere disse kabelanlegg enn 5 meter, uten etter avtale med BKK Transmisjon

Dybde på kabler blir ikke oppgitt siden terrenghøyde kan være forandret uten netteiers vitende.

Høyspenningslinjer (45 - 132kV)

Dersom det skal foretas graving/sprenging/boring e.l. må gravemelding alltid innhentes! Skal det benyttes maskin eller redskaper nærmere høyspenningslinjer enn 30 meter skal BKK Transmisjon kontaktes, se kontaktinfo nederst i vedlegg.

Det er ikke tillatt å lagre masse, materiell eller redskap under linjene.

Høyspenningslinjer (1-22 kV)

Dersom det skal foretas graving/sprenging/boring e.l. må gravemelding alltid innhentes! Skal det benyttes maskin eller redskaper nærmere høyspenningslinjer enn 30 meter, skal BKK AS sitt regionskontor kontaktes.

Det er ikke tillatt å lagre masse, materiell eller redskap under linjene.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på netteiers anlegg og/eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som netteier blir påført.

Kontakt BKK for mer informasjon.

Hovedentreprenørens ansvar og forpliktelser ved bruk av underentreprenør

Dersom det benyttes underentreprenør til anleggsarbeid i nærheten av kabelanlegg, må hovedentreprenøren be underentreprenøren bestille egen kabelpåvisning. Hovedentreprenøren må forsikre seg om at kabelpåvisning er bestilt av underentreprenøren. Utførende entreprenør er ansvarlig for eventuelle skader som påføres kabelanlegget.

Geomatikk

Gravemeldingsekspedisjon 91 50 91 46 (Åpner telefonklient)

Epost gravemelding.trondheim@geomatikk.no (Åpner epostklient)

Prosjekteringsmeldinger (Ledningsdata for planlegging) https://ledningsportalen.no/ (åpnes i nytt vindu)

Hjemmeside https://ledningsportalen.no/ (åpnes i nytt vindu)

Ekspedisjonen hos Geomatikk er betjent
hverdager fra kl. 07.30 – 15.30

Ved akutte hendelser innenfor Geomatikk sin åpningstid, hak av "Gjelder henvendelsen en akutt vannlekkasje eller kabelfeil?" Sak vil da bli prioritert.