Gode resultater for fisk i regulerte vassdrag

Laksen er på vei tilbake i mange vassdrag. Forskningen viser at de regulerte elvene produserer nok smolt til å gi høy avkastning i år med god sjøoverlevelse for laks.

BKK har siden 2006 samarbeidet med Laboratorium for Ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ved Uni Miljø. I prosjektet LIV (Livet i vassdragene) har BKK bidratt med en million kroner årlig, og denne avtalen er nå forlenget med fem nye år til 2017.

Daleelva og Ekso opplevde i 2011 en markant oppgang i tallet på gyteklar laks. Forskningsleder Bjørn T. Barlaup ved LFI og seniorrådgiver Ingvald Midtun i BKK er enige om at resultatene fra lange tidsserier må vektlegges ved revisjoner av konsesjonsvilkårene i de regulerte vassdragene.

- Du får ikke bedre bevis enn livskraftige gytebestander på at tiltakene i elvene fungerer. Resultatene vil også ha konsekvenser for hvordan en ser på andre elver der det er lite laks. Det er viktig å finne fram til forhold som er begrensende for fiskeproduksjonen for så å sette inn virkningsfulle tiltak. Med det gode innsiget av laks i 2011 har vi et svært håndfast bevis på at de regulerte elvene virkelig produserer nok smolt til å gi høy avkastning i år med god sjøoverlevelse. Dette er et viktig og gledelig resultat, sier Barlaup.

Her kan du lese rapporter fra LIV-prosjektet i de regulerte vassdragene:

LIV Sluttrapport 2006 - 2012

LIV Teigdalselva
LIV Modalsvassdraget
LIV Matreelva
LIV Ekso
LIV Daleleva
LIV Bolstadelva