Finansiell informasjon

I verdens klimautfordring er energiomstilling vårt viktigste virkemiddel. Med fleksibel, fornybar vannkraft, en kostnadseffektiv og pålitelig infrastruktur, samt sikre, stabile og kunderettede digitale løsninger har BKK en nøkkelrolle i overgangen fra fossilt til fornybart. Vi tar en aktiv rolle i utformingen av framtiden. Den er fornybar, elektrisk og digital.

Artikkelbilde

Effektiv drift og utvikling av vannkraft og nett er fortsatt vår kjernevirksomhet, og den økende elektrifiseringen av samfunnet innebærer at kraftsystemet blir en enda mer kritisk infrastruktur fremover.

God innsats fra våre ansatte medvirker i høy grad til å sikre effektiv drift og bedret lønnsomhet. Slik styrkes også BKKs posisjon til å gripe de mulighetene som vil komme fremover. Bærekraft og BKKs strategi er to deler av samme sak.

Nøkkeltall 2019

 • Brutto driftsinntekter: 5,5 mrd. kr
 • Konsernresultat: 2,3 mrd. kr
 • Utbytte for 2018: 770 mill. kr
 • Egenkapital: 10,1 mrd. kr
 • Balanse: 25,7 mrd. kr
Artikkelbilde

Årsrapporter og delårsrapporter

Delårsrapport 2. kvartal 2020

Delårsrapport 1. kvartal 2020

Delårsrapport 4. kvartal 2019

Delårsrapport 3. kvartal 2019

Delårsrapport 2. kvartal 2019

Delårsrapport 1. kvartal 2019

Delårsrapport 4. kvartal 2018

Delårsrapport 3. kvartal 2018

Delårsrapport 2. kvartal 2018

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Delårsrapport 4. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Artikkelbilde

Finanskalender

 • Delårsrappport 4. kvartal 2019, 13. februar
 • Årsregnskap 2019, 21. april
 • Generalforsamling 14. mai
 • Utbetaling av utbytte
 • Delårsrapport 1. kvartal 2020, 5. juni
 • Delårsrapport 2. kvartal 2020, 27. august
 • Delårsrapport 3. kvartal 2020, 5. november
Artikkelbilde

Styrets revisjonsutvalg

Styret i BKK AS har et revisjonsutvalg som ble etablert i 2008.

Styret velger tre medlemmer blant styrets medlemmer. Ett av medlemmene velges blant ansattrepresentantene. Utvalgets leder utpekes av styret for en periode på to år. Revisjonsutvalget møtes minst 5 ganger i året.

Revisjonsutvalgets formål, oppgaver og funksjon er i samsvar med norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Revisjonsutvalget gjennomgår blant annet utkastene til kvartals- og årsregnskapene før fremleggelse og godkjenning i styret. I sin gjennomgang av regnskapene har utvalget drøftinger med ledelsen, internrevisjon og ekstern revisor.

En av revisjonsutvalgets oppgaver er å påse at konsernet har uavhengig og effektiv intern og ekstern revisjon. Minst en gang i året har utvalget møte med revisor uten tilstedeværelse fra administrasjonen.

Instruks for styrets revisjonsutvalg i BKK finner du her

Artikkelbilde

Eierstyring og selskapsledelse

BKKs overordnede styringssystem er basert på "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" (www.nues.no).

Anbefalingen følges så langt det er hensiktsmessig i forhold til selskapets eierskap og organisering. Gjennom god eierstyring og selskapsledelse skal BKK bygge tillit, styrke relasjoner og legge grunnlaget for en etisk og bærekraftig forretningsførsel.

Avvik fra NUES-anbefalingen er i hovedsak knyttet til at selskapet ikke er børsnotert og offentlige reguleringer av vår virksomhet. Les mer

Annen informasjon