Forretningsområder

Forretningsområder

BKK jobber for en bærekraftig fremtid. En fornybar, elektrisk og digital fremtid. Les mer om våre ulike forretningsområder under.

Forretningsområde Innovasjon og Utvikling

Forretningsområde Innovasjon og Utvikling

Forretningsområdet Innovasjon og utvikling har som oppgave å videreutvikle BKK-konsernet, planlegge for fremtiden og å være en pådriver for innovasjon. Forretningsområdet har ansvaret for å koordinere konsernets FoU-aktiviteter, modne frem nye ideer og mulige forretningsområder med utgangspunkt i BKK kjernevirksomhet og kompetanse. Innovasjon og Utvikling har ansvaret for konsernstrategi, industrielt eierskap, M&A, FoU-strategi, innovasjonsportefølje og forretningsutvikling.

Forretningsområdet har etablert virksomhet innen hurtiglading, lading i borettslag og sameier, elektrifisering av oppdrettsanlegg, samt satsinger innen eletrifisering av norsk sokkel og grønn hydrogen.

Forretningsområde Produksjon

Forretningsområde Produksjon

Forretningsområdet består av selskapet BKK Produksjon.

Utbygging og drift av vannkraftverk har vært BKKs kjernevirksomhet helt fra starten. BKK Produksjon produserer og omsetter fornybar kraft i engrosmarkedet, samt utvikler ny og eksisterende produksjonskapasitet.

Vi har 38 vannkraftverk, samt 26 prosent eierandel i Sima kraftverk. Til sammen produserer BKK Produksjon gjennomsnittlig 7,5 TWh årlig. Dette gjør oss til Norges femte største kraftprodusent.

Vi har et sterkt fagmiljø på vannkraft, som også tilbyr utrednings- og entreprenørtjenester til kraftselskaper og andre eksterne kunder.

Forretningsområde Nett

Forretningsområde Nett

Forretningsområdet består av selskapet BKK Nett.

Med om lag 260 000 kunder og et strømnett på ca. 22 000 kilometer, er vi en av Norges største distributører av elektrisk energi. Kraftleveringen i BKKs nettområde utgjorde 9 948 GWh i 2020.

Vi er i sving 24 timer i døgnet året rundt for at det alltid skal være en selvfølge for deg å ha strøm. Vår leveringssikkerhet ligger stabilt på 99,99 prosent.

Eierskap og drift av strømnett er en monopolvirksomhet som er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE fastsetter rammene for nettselskapenes virksomhet, deriblant hvor mye vi kan ta inn i nettleie. BKKs nettleie bidrar til god utnyttelse av nettet og er felles for hele forsyningsområdet.

Forretningsområde Entreprenør og Marked

Forretningsområde Entreprenør og Marked

Forretningsområdet Entreprenør og Marked består av selskapene BKK EnoTek, BKK Digitek, BKK Elsikkerhet, BKK Energitjenester og BKK Varme, samt det deleide selskapet Enivest.

BKK Digitek


BKK Digitek er opptatt av å levere teknologi som understøtter den digitale hverdagen for bedrifter, hvor fokusområdene er innenfor markedsføring, salg og service av ulike telekomløsninger innenfor internettjenester til bedriftsmarkedet. Den teknologiske utviklingen i samfunnet går stadig raskere og dette krever tilgang til en fremtidsrettet kommunikasjonsplattform uten kapasitetsmessige begrensninger. Gjennom et eget finmasket fibernett, som strekker seg over 3000 kilometer gir dette BKK Digitek kontroll over hele verdikjeden, noe som gir muligheter til å skreddersy løsninger for kunder med ulike behov. Felles for våre kunder er at de er helt avhengige av et sikkert og stabilt kommunikasjonsnett i sin virksomhet, enten de driver kraftstasjoner, strømnett, skoler, sykehus eller private bedrifter i ulike bransjer. Markedsområdet er primært Vestlandet, men BKK Digitek leverer også kommunikasjonstjenester til bedrifter i andre regioner, både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalitet, fremtidsrettet teknologi og høy grad av serviceorientering er selskapets grunnleggende fortrinn, og med et sterkt fokus på kunnskap og kompetanseoverføring skal BKK Digitek være den foretrukne leverandøren av fiberbaserte internettjenester på Vestlandet.

BKK Varme

BKK Varme eies av BKK (51 prosent) og renovasjonsselskapet BIR (49 prosent). Basis for virksomheten er varmeenergi (spillvarme) fra BIRs avfallsforbrenningsanlegg i Rådalen i Bergen. Fjernvarmeanlegget ble åpnet i 2003 og er det tredje største i Norge.

Vår største kunde er Haukeland Universitetssykehus. Fjernvarmen har erstattet flere titalls eldre oljekjeler og redusert luftforurensningen i Bergen betydelig.

Sommeren 2006 fikk vi konsesjon for å bygge ut fjernvarmenett i Bergen sentrum. Den 14. februar 2007 åpnet fjernvarmenettet i Bergen sentrum, en milepæl i det som er et stort miljøprosjektet for både BKK og Bergen by.

BKK Varme tilbyr også varer og tjenester for å effektivisere kundenes bruk av energi. Vi bidrar med løsninger og metoder for å holde kostnadene nede på den energien kundene bruker. Vår visjon er å være en foretrukket samarbeidspartner for kostnadseffektive og miljøriktige energiløsninger.

Fordelingsmåling av termisk energi tilbys borettslag og næringskunder der vi bruker elektroniske minusmålere og etablerer et eget avregningssystem. Flere prosjektene kan gjennomføres med delfinansiering fra Enova.

BKK Elsikkerhet


Fire av ti branner i Norge har elektrisk årsak. BKK Elsikkerhet utfører myndighetspålagte kontroller og tilsyn for å forebygge brann og ulykker knyttet til elektriske anlegg. Nettselskaper på Vestlandet er våre største oppdragsgivere. Gjennom å ivareta kundenes plikter i forhold til tilsynsloven og DLE-forskriften (Det lokale eltilsyn), bidrar vi til trygge elektriske installasjoner.

Vi kontrollerer elektriske anlegg i boliger og næringsbygg, utfører IK-revisjoner hos installatører og andre bedrifter, markedskontroll, brannetterforskning, rådgivning og forebyggende informasjonsarbeid. Med basis i vår kompetanse og erfaring med tilsyn av elektriske anlegg tilbyr vi også skreddersydde tjenester til eksisterende og nye kunder.