Fornybar og fleksibel

Vannkraft er en viktig del av det grønne skiftet

Vannkraften er ikke bare fornybar. Den er fleksibel fordi energien kan lagres i magasin og brukes når behovet er størst. Når stadig mer strømproduksjon er avhengig av sol og vind, øker behovet for fleksibilitet.

De store klimaendringene utfordrer og inspirerer oss til å se på vannkraft med nye øyne. Dette handler ikke bare om å bygge ut mer, men også om å utnytte ressursene på en klimavennlig måte.

Vannkraft kan erstatte fossile kraftverk med store CO2-utslipp.

  1. Norges femte største kraftprodusent
  2. Produserer og omsetter kraft i engrosmarkedet

Våre kraftverk og vassdrag

Det aller meste av strømmen som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraft har det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den lengste levetiden av alle teknikker for kraftproduksjon.

BKK har etablert et godt samarbeid med forskere og brukergrupper for å utvikle kunnskap og gjennomføre gode miljøtiltak i de regulerte vassdragene. Vi har en offensiv miljøpolicy og gjør en rekke tiltak utover konsesjonsvilkårene og andre pålegg fra myndighetene.

  1. 28 heleide kraftverk
  2. 7 TWh i middelproduksjon per år (inkl. Sima)
  3. Produksjonen tilsvarer forbruket i 350 000 husstander

Vannkraftprosjekter

BKK har bygget vannkraftverk på Vestlandet i hundre år. Lang erfaring, høy kompetanse og stadig bedre teknologi og metoder er godt å ta med seg når nye kraftverk skal bygges ut.

Med dagens kunnskap kan vi bygge store kraftverk på en måte som ivaretar hensynet til natur og biologisk mangfold.

I tillegg til nye prosjekter, oppgraderer vi også eksisterende kraftverk og  utfører vedlikehold av damanlegg. Dette er prosjekter som i liten grad har egne sider på bkk.no.

Vannkraft i utlandet

BKK er engasjert i vannkraft i Nepal gjennom selskapet Himal Power.

BKKs vannkraftkompetanse er ettertraktet. Det gir gode muligheter for lønnsomme prosjekter, samtidig som vi bidrar til vekst og utvikling i lokalsamfunnet der vi investerer.

Vi er eier i selskapet Himal Power (Nepal).