Beinhelleren

BKK har søkt konsesjon for Beinhelleren pumpe, som vil gje meir regulert kraft i Evanger kraftverk. Produksjonsauken på 38 GWh er like stor som energiforbruket i 1900 bustader.

Ved å installera ei pumpe i Beinhelleren kan vatnet løftast 100 meter opp til driftstunnelen som går til Evanger kraftverk. Vatnet får då 779 meter fall ned til Evanger. Her kan du lesa konsesjonssøknaden.

Miljøomsyn har redusert utbyggingsplanane
Utbyggingsplanane er kraftig redusert frå prosjektet starta opp. Miljøomsyn og økonomiske vurderingar er bakgrunnen for at dei mest omfattande utbyggingsalternativa er lagt bort. BKK står no igjen med to alternativ for å overføra vatn til Evanger kraftverk (i prioritert rekkefølgje):

Alt. E: Beinhelleren pumpe med overføring frå Kvanndalselvi til Beinhellervatnet. Overføring frå bekk i Urdadalen til Kvanndalsvatnet, der vatnet i dag vert tatt inn på driftstunnelen til Evanger kraftverk.

Alt. D: Overføring frå bekk i Urdadalen til Kvanndalsvatnet, der vatnet i dag vert tatt inn på driftstunnelen til Evanger kraftverk. Overføring frå bekk ved Heimste Kvanndalsvatnet direkte inn på driftstunnelen til Evanger kraftverk.

Stor fordel med magasin
Beinhelleren er eitt av fire prosjekt BKK no søkjer konsesjon for som samla kan auka den årlege kraftproduksjonen i Voss og Vaksdal med over 200 GWh. Det er nok straum til å dekkja forbruket i vel 10 000 bustader.

Alle prosjekta gjer at vi får brukt Evanger kraftverk og tilhøyrande magasin på ein betre måte. Den nye produksjonen er regulert, slik at energien kan lagrast og brukast når behovet er størst som på kalde vinterdagar. Dette er energi som både sikrar ei trygg straumforsyning og gir auka verdiskaping, samtidig som prosjekta bidrar til å oppfylla nasjonale mål om meir fornybar energi og effektiv ressursbruk i allereie regulerte vassdrag.

Høyringsrunde og folkemøte
Søknaden vart sendt inn i juni 2013 til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE har sendt søknaden ut på høyring der alle kan koma med innspel. I samband med høyringa arrangerte NVE eit folkemøte i oktober. Til slutt er det regjeringa som avgjer konsesjonssøknaden på bakgrunn av ei innstilling frå NVE.

Konsesjonssøknaden, konsekvensutgreiingane og brosjyre med kart finn du ved å gå inn på Publikasjonar nedst på denne sida.

Kontaktpersonar

Her finn du kontaktpersonar i BKK og NVE.

BKK
Fredrik Falkgård, kontaktperson for grunneigarar m.fl.
Tlf.: 55 12 74 09
fredrik.falkgard@bkk.no

Jarle Hodne, presse/kommunikasjon
Tlf.: 55 12 71 39
Mobil: 922 80 518
jarle.hodne@bkk.no

NVE
Stein Wisthus Johansen
Tlf: 22 95 98 34
swj@nve.no