Myster kraftverk

Om Myster kraftverk

Myster kraftverk er et elvekraftverk. Det vil si at det er uten reguleringsmagasin.

Kraftverket utnytter derfor bare det naturlige tilsiget til elven Ekso nedenfor de regulerte områdene. Det er de nedre delene av Eksingedalsvassdraget som utnyttes. Vannet hentes fra Nesevatnet og elven Leiro.

Anleggsarbeidet startet 1983 og kraftverket ble satt i drift fire år etter. I motsetning til kraftanlegg høyt til fjells griper Myster inn i et bebygd og bebodd dalføre der kraftutbyggingen også har måttet tatt hensyn til næringsinteresser som jordbruk og husdyrhold. Krav om minstevannføring og bygging av terskler er blant de viktigste virkemidlene for å bevare miljøet i vasdraget og unngå konfl ikter med bruksinteresser i området.

Utbyggingen av Myster kraftverk ble gunstig på flere måter. Kraftverket ble satt i drift ett år tidligere enn planlagt fordi det gikk mye raskere å drive tunnellene enn antatt på forhånd. Totalkostnaden ble 7,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Utbyggingsprisen ble dermed 1,30 øre/kWh og det var i 1987 meget billig for ny kraft .

Tekniske data

Kraftverk Myster
Kommune Vaksdal
Nedslagsfelt 205 km2
Tilsig 570 mill m3
Driftstunnel, lengde 8,7 km
Driftstunnel, tverrsnitt 32-35 m2
Fallhøyde 240 m
Ytelse 107 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 289 GWh
Ferdig utbygd 1987