Steinsland kraftverk

Om kraftverket

Steinsland kraftverk er det største av BKKs kraftverk i Modalsvassdraget.

Deler av vassdraget ligger i Stølsheimen, og konsesjonssøknaden skapte strid. Resultatet ble en mindre utbygging enn først planlagt da anleggsarbeidet tok til i 1975.

Inntaksmagasinet til Steinsland kraftverk er Stølsvatnet. Steinfyllingsdammen er den største i BKKs anlegg med en høyde på 52 meter. Vannsamlingen til kraftverket skjer hovedsakelig ved hjelp av to overføringstunneler, som også kan kalles takrennetunneler. En i nord og vest, med Stølsvatnet som sentralt magasin, og en i sør som leder bekker inn på driftstunnelen.

Tekniske data

Kraftverk Steinsland
Kommune Modalen
Nedslagsfelt 202,3 km2
Tilsig 620,3 mill m3
Driftstunnel, lengde 6,2 km
Driftstunnel, tverrsnitt 34 m2
Fallhøyde 455 m
Ytelse 170MW
Turbin 2 francis
Midlere årsproduksjon 821 GWh
Ferdig utbygd 1981

Vassdrag

Steinsland kraftverk ligger i Modalsvassdraget.