Tverrelvi

To kraftverk og ei ny overføring til Evanger kraftverk kan gje 117 GWh vasskraft årleg, utan behov for nye magasin. Dette er nok straum til å dekkja forbruket i 5850 einebustader.

I mars 2013 sendte BKK inn konsesjonssøknad for prosjektet til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utbyggingsområdet ligg i Voss kommune. BKK har inngått avtale med dei fleste grunneigarane.

Skånsam utbygging med to alternativ
Prosjektet gir ein stor auke i fornybar energi, utan at vi treng å regulera fleire vatn.

Evanger kraftverk er det største BKK har. Planen er å overføra tilsiget frå øvre delar av Tverrelvi og Muggåselvi til driftstunnelen for Evanger. I tillegg er det planar om kraftverk i kvar av dei to sideelvane til Vosso..

BKK meldte fire ulike alternativ til NVE, men etter vurdering hos Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning har vi i samråd med grunneigarane endra planane av omsyn til Vossolaksen og står igjen med to alternativ i prioritert rekkjefølgje:

  1. Kraftverk i Muggåselvi og Tverrelvi og overføring til Evanger kraftverk (117 GWh)
  2. Kraftverk i Muggåselvi og Tverrelvi (66 GWh)

Dette er det som vart kalla alternativ B og D i meldinga, men kraftverket i Tverrelvi er flytta oppom den lakseførande strekninga av omsyn til fisken.

Kontaktpersonar

BKK

Ingvill Stenseth, prosjektleiar
Tlf.: 55 12 90 31
ingvill.stenseth@bkk.no

Fredrik Falkgård, kontaktperson for grunneigarar m.fl.
Tlf.: 55 12 74 09
fredrik.falkgard@bkk.no

Jarle Hodne, presse/kommunikasjon
Tlf.: 55 12 71 39
Mobil: 922 80 518
jarle.hodne@bkk.no


NVE

Stein Wisthus Johansen, sakshandsamar
Tlf.: 22 95 98 34
swj@nve.no