Vemundsbotn kraftverk

Vemundsbotn kraftverk er en typisk «trinn 2»-utbygging der en benytter reguleringsmagasin som allerede er i bruk.

Om kraftverket

Haugsdalsvassdraget ble tidlig på 1950-tallet regulert gjennom utbyggingen av Matre kraftverk.

Vemundsbotn utnytter fallet fra Storevatnet og ned til Gobotnsvatnet som igjen er et av inntaksmagasinene til Matre kraftverk. Etterhvert ble det også bygd en tunnel til Svartevatnet som ligger litt høyere i vassdraget for å kunne utnytte fallet herifra fullt ut. Vemundsbotn kraftverk utnytter derfor to fallhøyder.

Haugsdalen er godt regulert, og 5 av de 6 magasinene i vassdraget ligger i Vemundsbotn kraftverk sitt nedslagsfelt.

Dammen i Svartevatnet ble påbygd med seks meter i 1981 for å øke magasinvolumet ytterligere. Dammen, som er en steinfyllingsdam med betongplate på vannsiden, er nå vel 50 meter høy og er den høyeste dammen knyttet til Matre-utbyggingen.

Tekniske data

Kraftverk Vemundsbotn
Kommune Masfjorden
Nedslagsfelt 78 km2
Tilsig 289,2 mill m3
Driftstunnel, lengde 7,2 km
Driftstunnel, tverrsnitt 12 m2
Fallhøyde 163/234 m
Ytelse 45 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 176 GWh
Ferdig utbygd 1976

Vassdrag

Les mer om: