Koble til solceller / plusskundeanlegg

En plusskunde er vanligvis en kunde med solceller som produserer strøm til eget forbruk, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet.

Forutsetningen for å være plusskunde er at det ikke på noe tidspunkt mates inn mer enn 100 kW effekt i strømnettet (overskudd fra kundens anlegg). Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses kunden som en ordinær kraftprodusent, og andre vilkår gjelder.

Se NVE sin informasjon om plusskunder (åpnes i nytt vindu)

Se nettleiepriser for plusskunder her

Planlegger du et større produksjonsanlegg?

Etablering av store solcelleanlegg / produksjonsanlegg i områder med svakt nett kan medføre at BKK må forsterke lavspenningsnettet (typisk ved etablering solcelletak på låver og driftsbygninger). For å unngå unødvendige forsinkelser oppfordrer vi kunder/installatører som planlegger produksjonsanlegg over 30 kW til å ta kontakt med oss i tidlig fase ved å sende en e-post titulert "Større plusskunde" til kundeoppdrag@bkk.no. E-posten må inneholde informasjon om produksjonsanlegget (minimum adresse og planlagt produksjonseffekt).

Dersom det planlegges et produksjonsanlegg som kan gi innmatet effekt over 100 kW, må kunden vurdere å utstyre anlegget med en begrensning på 100 kW eller å inngå avtale om tilknytning som kraftprodusent.

Krav til innmelding til nettselskapet

Ved etablering av solcelleanlegg, eller annen produksjon i elanlegg tilknyttet lavspenningsnettet, skal produksjonsanlegget meldes til og godkjennes av nettselskapet. Dette kreves for at BKK AS skal kunne ivareta sitt ansvar for spenningskvalitet og kapasitet i nettet.

Kundens installatør må i forkant av installasjon sende inn informasjon om produksjonsanlegget til nettselskapet via eSOGS for å få den planlagte installasjonen godkjent. Informasjon må som minimum inneholder fabrikat, type og effekt på vekselretter(e).

Krav til innmelding gjelder også:

  • Ved utvidelse av eksisterende produksjonsanlegg.
  • Dersom kunden aldri forventes å ha et energioverskudd.
Her melder du inn etablering av solcelleanlegg (åpnes i nytt vindu)

Tekniske krav til produksjonsanlegg i lavspenningsnettet

BKK stiller følgende krav til kunden og installasjonen:

  • Vekselrettere i solcelleanlegg skal være sertifisert i ht. EN 50549-1:2019 og innstilt etter RENblad 0342 v.2.0.
  • Anlegget skal være utført i samsvar med NEK400.

BKK kan i spesifikke tilfeller stille ytterligere krav dersom det er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av nettet.

Det er kundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet.

Vi anbefaler at det ikke installeres 1-fasevekselrettere over 20 A. Dersom en forbruker forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må vedkommende fjerne årsaken til skjevlasten (jf. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet «FOL», §2-1). Det er derfor viktig at installatøren gjør en grundig faglig vurdering av nettforhold og bygginstallasjon før sikringer over 20 A installeres.

Nyttige lenker