Fellesføring

BKK eier infrastruktur til distribusjon av strøm på Vestlandet, blant annet luftlinjer og bakkekabler. For å sikre sikker bruk og enkelt vedlikehold må vi ha full kontroll på denne infrastrukturen. Dersom dere ønsker å leie plass i våre stolper eller trekkerør, ber vi om at dere tar kontakt med oss, så vil vi vurdere om vi kan få det til på en sikker måte.

Snarveier

Retningslinjer for fellesføring

Det kan søkes om fellesføring av lavspenningsanlegg og svakstrømsanlegg på samme stolperekke som eies av BKK.

Søknad gjelder for etablerte og nye fellesføringer innen BKK sitt konsesjonsområde.

  • Det skal sikres at fellesføring utføres i henhold til forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006 (§ 7), og angitte bransjeretningslinjer.
  • Ved alle typer fellesføring skal det foretas en mekanisk dimensjonering etter LS mast program som du finner på nettsiden: www.ren.no (åpnes i nytt vindu) eller tilsvarende i programmer.
  • All ny montasje i eksisterende stolper skal utføres i henhold til gjeldende forskrift, og sikkerhetsnivået skal ikke svekkes som følge av endringene.
  • Søker/aktør er selv ansvarlig for å innhente tillatelser fra berørte grunneiere til montasje av eget anlegg, hvis slik tillatelse ikke foreligger. Dette gjelder både nye og bestående masterekker. Tillatelser skal foreligge før fellesføring etableres.

Fellesføring skal utføres i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006 (REN blad 5011).

(åpnes i nytt vindu)

Samsvarserklæring og sluttrapport sendes til BKK ved ferdigstilte anlegg.

Nyttig informasjon

Etablering av fellesføring er tillatt kun på stolper som er tilstrekkeleg dimensjonert for dette, eller der ny aktør bekoster nødvendige tiltak for å styrke stolpene evt. skifte til høyere stolper. Dersom ny aktør betaler for skifting av stolpe(er) slik at dimensjonering og forskriftskrav, inklusive oppheving av eventuelt klatreforbud, er oppfylt, frafaller etableringsavgiften.

BKK og etablerte aktører flytter etablerte ledningsanlegg fra gammel til ny stolpe, for ny aktørs regning.

Dersom flere aktører ønsker å etablere fellesføring i de samme stolpene, har den som søker først fortrinnsrett framfor andre, dersom det på grunn av plass og/eller forskriftskrav er nødvendig å prioritere mellom aktører. Nettselskapet er ansvarlig for belastningsberegning av stolpene.

Det kreves ikke ny søknad når ledninger/kabler i etablerte fellesføringsanlegg skal skiftes ut med tilsvarende. Dersom fellesføringen skal utvides med flere ledninger eller kabler, må ny søknad sendes om dette. Eventuelt avslag på søknad skal begrunnes.

Priser

Fellesføringsavgifter for lavspenning:

  • Etableringsgebyr: kr 3 916,-
  • Årsgebyr: kr 86,59
  • Utvidelsesgebyr: kr 979,-
  • Årsgebyrtillegg: kr 21,65

Priser og avtalemaler Fornybar Norge (åpnes i nytt vindu)

Send søknad

Alle søknader sendes til Fellesforinger@bkk.no (Åpner epostklient)

Last ned søknadsskjema(doc, 91,6 kB) (fil lastes ned)