Anleggsbidrag

BKK er i henhold til Olje- og energidepartementets "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer" (åpnes i nytt vindu) pålagt å kreve inn anleggsbidrag for kostnader som blir utløst når en kunde ber om å bli tilknyttet nettet, ber om økt kapasitet eller bedre kvalitet.

Formålet med anleggsbidrag er todelt

Det ene formålet med en plikt for nettselskapet til å ta betalt, er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning av en eksisterende tilknytning.

Når kunden mottar et tilbud om tilknytning med tilhørende estimat på et anleggsbidrag, får de mulighet til å vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak. Dette kan for eksempel være at kunden velger å redusere sitt effektbehov eller å endre lokalisering til et sted med bedre nettkapasitet. Dette vil igjen redusere anleggsbidraget kunden må betale.

Nettselskapene skal kreve at kunden som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett dekker inntil 100 % av de nødvendige anleggskostnadene. Hvor stor andel kunden(e) skal dekke avhenger av deres effektbehov, og om det er eller vil bli andre kunder som blir tilknyttet anlegget eller får økt kapasitet på et eksisterende nettanlegg.

Det andre formålet er å fordele kostnadene mellom kunden(e) som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Bakgrunnen for hvorfor dette er et viktig hensyn er at kostnader som ikke dekkes av kunden(e) som utløste investeringen, dekkes av nettselskapets øvrige kunder gjennom økt nettleie.

Nettselskapet skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i ti år fra tidspunktet kunden utløste investeringene, ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

Kostnadsdekning

I henhold til Olje- og energidepartementets "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer" (åpnes i nytt vindu) skal nettselskapet fastsette og kreve inn betaling som dekker:

  • Kostnadene ved endring av eksisterende nettanlegg som utløses av andre enn nettselskapet.
  • Kostnadene når kunden ber om tjenester som normalt ikke kan forventes levert.
  • De påløpte kostnadene når kunden kansellerer bestilling om ny tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet.

Prosess for anleggsbidrag

I de fleste typer kundehenvendelser som fører til utbygging av, eller endringer i nettet vil du først motta et grovt kostnadsestimat som spesifiserer anleggsbidraget, eller kostnadsdekningen kunden kan forvente.

Etter at kunden har akseptert estimatet starter BKK detaljplanlegging og fra nå av vil medgått tid og andre kostnader faktureres kunden, uavhengig av om kunden ved et senere tidspunkt trekker seg ut av saken.

Etter detaljplanleggingen er avsluttet skal det inngås en anleggsbidragsavtale mellom nettselskap og kunden som spesifiserer hva kunden har bestilt, estimert anleggsbidrag og estimert tidspunkt for ferdigstillelse av nettanlegg. Hvis kunden velger å ikke akseptere denne avtalen faktureres medgåtte kostnader etter vilkår oppgitt i grovestimat.

Det er kun kostnader for anlegg som kunder benytter som kan inngå i anleggsbidraget/kostnadsdekningen og det er nettselskapets faktiske kostnader (innkjøpspriser og selvkost) som skal ligge til grunn.

Når nettanlegget er ferdigstilt blir det gjennomført en etterberegning av kostnadene og det endelige anleggsbidraget kan bli lavere eller høyere enn avtalt. Anleggsbidraget kan ikke avvike mer enn15% utover avtalt sum. Denne begrensningen gjeler ikke hvis kostnadsoverskridelsen skyldes forhold på kunden side.