Solceller og plusskundeanlegg

En plusskunde er vanligvis en kunde med solceller som produserer strøm til eget forbruk, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet.

Forutsetningen for å være plusskunde er at det ikke på noe tidspunkt mates inn mer enn 100 kW effekt i strømnettet (overskudd fra kundens anlegg). Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses kunden som en ordinær kraftprodusent, og andre vilkår gjelder.

Se NVE sin informasjon om Plusskunder (åpnes i nytt vindu)

Planlegger du et større produksjonanlegg?

Etablering av store solcelleanlegg / produksjonsanlegg i områder med svakt nett kan medføre at BKK må forsterke lavspenningsnettet (typisk ved etablering solcelletak på låver og driftsbygninger). For å unngå unødvendige forsinkelser oppfordrer vi kunder/installatører som planlegger produksjonsanlegg over 30 kW til å ta kontakt med oss i tidlig fase ved å sende en e-post titulert "Større plusskunde" til kundeoppdrag@bkk.no. E-posten må inneholde informasjon om produksjonsanlegget (minimum adresse og planlagt produksjonseffekt).

Dersom det planlegges et produksjonsanlegg som kan gi innmatet effekt over 100 kW, må kunden vurdere å utstyre anlegget med en begrensning på 100 kW eller å inngå avtale om tilknytning som kraftprodusent.

Krav til innmelding til nettselskapet

Ved etablering av solcelleanlegg, eller annen produksjon i elanlegg tilknyttet lavspenningsnettet, skal produksjonsanlegget meldes til og godkjennes av nettselskapet. Dette kreves for at BKK skal kunne ivareta sitt ansvar for spenningskvalitet og kapasitet i nettet.

Kundens installatør må i forkant av installasjon sende inn informasjon om produksjonsanlegget til nettselskapet via eSOGS for å få den planlagte installasjonen godkjent. Informasjon må som minimum inneholder fabrikat, type og effekt på vekselretter(e).

Krav til innmelding gjelder også:

  • Ved utvidelse av eksisterende produksjonsanlegg.
  • Dersom kunden aldri forventes å ha et energioverskudd.
Her kan du melde inn etablering av solcelleanlegg (åpnes i nytt vindu)

Tekniske krav til produksjonsanlegg i lavspenningsnettet

BKK stiller følgende krav til kunden og installasjonen:

  • Vekselrettere i solcelleanlegg skal være sertifisert i ht. EN 50549-1:2019 og innstilt etter RENblad 0342 v.2.0.
  • Anlegget skal være utført i samsvar med NEK400.

BKK kan i spesifikke tilfeller stille ytterligere krav dersom det er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av nettet.

Det er kundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet.

Vi anbefaler at det ikke installeres 1-fasevekselrettere over 20 A. Dersom en forbruker forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må vedkommende fjerne årsaken til skjevlasten (jf. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet «FOL», §2-1). Det er derfor viktig at installatøren gjør en grundig faglig vurdering av nettforhold og bygginstallasjon før sikringer over 20 A installeres.

For kundens del bør installatør påse at avstanden mellom tilknytningspunkt og vekselretteren for solcelleanlegget er så liten som mulig, og samtidig sikre at kortslutningsstrømmen mellom tilknytningspunktet og vekselretteren ikke minker for mye.
Hvis dette tas høyde for i installasjonen, slipper kunden å oppleve at solcelleanlegget kobler ut pga. høy spenning, selv om spenningen i vårt strømnett er innenfor kravene beskrevet i FoL.